00373-2016-0021

BG-Стара Загора:

Решение за откриване на процедураРешение номер 2001 от дата 11.08.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 123034538

BG344, Тракийски университет, Студентски град, За: Гергана Маламова, България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699202; 042 699270, E-mail: rector@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uni-sz.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на природен газ за отопление за нуждите на Педагогически факултет, ДИПКУ и факултет „Техника и технологии“ гр. Ямбол при Тракийски университет гр. Стара Загора

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Прогнозно количество природен газ за период от 24 месеца, считано от отопляем сезон 2016/2017 г., е както следва: Педагогически факултет – 62,000 хнм3 /шестдесет и две хиляди нормални кубични метра/ ДИПКУ – 196,000 хнм3 /сто, деветдесет и шест хиляди нормални кубични метра/ Факултет „Техника и технологии“ гр. Ямбол – 70,000 хнм3 /седемдесет хиляди нормални кубични метра/ Прогнозната стойност на поръчката е 177449,00лв. без ДДС, разделена по структурните звена както следва: за Педагогически факултет – 33543,00лв. без ДДС, за ДИПКУ – 106036,00лв. без ДДС и за Факултет „Техника и технологии“ гр. Ямбол – 37870,00 лв. без ДДС. Прогнозната стойност е изчислена на база единичната цена на хиляда нормални кубични метра газ – 541,00лв. без ДДС от фактурите за м. 07.2016 г. Доставките ще се извършват в посочените структурни звена на Тракийски университет гр. Стара Загора, както следва: - за Педагогически факултет, ДИПКУ – гр. Стара Загора, ул. Армейска № 9, - за Факултет „Техника и технологии“ гр. Ямбол – гр. Ямбол, ул. ”Граф Игнатиев” № 38.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 177449 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Ръководейки се от разпоредбата на чл. 46, ал. 1 от ЗОП, Възложителят счита, че е налице възможност за разделяне на настоящата обществена поръчка на обособени позиции, като се вземе предвид, че макар предметът на всяка обособена позиция да е възможно да бъде възложен в отделна поръчка, то всяка от позициите съставлява такава част от предмета на поръчката, който е систематически свързан с другите позиции. Разделянето на обществената поръчка и възлагането й на обособени позиции е целесъобразно, обосновано и ще доведе до спестяване на ресурси и време. Възложителят е обособил обществената поръчка на следните позиции: - обособена позиция № 1 - "Доставка на природен газ за отопление за нуждите на Педагогически факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора" - обособена позиция № 2 - "Доставка на природен газ за отопление за нуждите на ДИПКУ при Тракийски университет гр. Стара Загора" - обособена позиция № 3 - "Доставка на природен газ за отопление за нуждите на факултет Техника и технологии гр. Ямбол при Тракийски университет гр. Стара Загора" Договарянето ще се извърши на 23.08.2016г. от 10.00ч. в Заседателната зала на Тракийски университет гр. Стара Загора, Студентски град, Ректорат. На договарянето може да присъства законният представител на кандидата или негов упълномощен представител. Покана се изпраща до: „Овергаз Мрежи” АД, гр. София, Адрес: гр. София 1407, ул. „Филип Кутев“ № 5, факс: (02) 962 1724, e-mail: das@overgas.bg Решението за откриване на поръчката и поканата са публикувани в официалния сайт на Тракийски университет гр. Стара Загора, в главно меню „Профил на купувача”: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160805Vtzy740456

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

чл. 197, ал. 1 от Закона за обществените поръчки

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

11.08.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

проф. двмн Иван Тодоров Въшин

VIII.2) Длъжност

Ректор на Тракийски университет гр. Стара Загора