Версия за печат

00038-2015-0053

BG-Габрово:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Габрово, пл. Възраждане №3, За: инж. Янка Здравкова, Република България 5300, Габрово, Тел.: 066 818382, E-mail: zdravkova@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Място/места за контакт: Община Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/191-.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Строителство
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 111 от 13.08.2015 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00038-2015-0053
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Строително ремонтни работи на обект: „Ремонт на ул. Юрий Венелин“. Основните видове дейности включват ремонт на улица Юрий Венелин, разделена условно на три участъка, с възможност за етапност при изпълнението на ремонтните дейности. Участък 1 - Ремонт на ул. Юрий Венелин /от мост Игото до ул.Априловска/ - дължина 365м; Участък 2 - Ремонт на ул. Юрий Венелин /от ул.Априловска до ул.Р.Каролев/ - дължина 285м; Участък 3 - Ремонт на ул. Юрий Венелин (от ул. Р.Каролев до бул.Априлов) - дължина 315м.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 863-ИЕ-15 от 02.11.2015 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

ПЪТСТРОЙ – ГАБРОВО АД, ЕИК 107051800, ул. „Станционна“ № 3, Република България 5300, Габрово, Тел.: 066 806076

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Възложителят, на основание проведена процедура възлага, а изпълнителят приема и се задължава да извърши строително ремонтни работи на обект: „Ремонт на ул. Юрий Венелин“. Основните видове дейности включват ремонт на улица Юрий Венелин, разделена условно на три участъка, с възможност за етапност при изпълнението на ремонтните дейности. Участък 1 - Ремонт на ул. Юрий Венелин /от мост Игото до ул.Априловска/ - дължина 365м; Участък 2 - Ремонт на ул. Юрий Венелин /от ул.Априловска до ул.Р.Каролев/ - дължина 285м; Участък 3 - Ремонт на ул. Юрий Венелин (от ул. Р.Каролев до бул.Априлов) - дължина 315м. Пълният обхват на дейностите е съгласно Попълнена количествено-стойностна сметка, приложение към Ценовата оферта.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

150

ІII.7) Стойност посочена в договора
346000 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

02.08.2016 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
345630.46 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

11.08.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Таня Венкова Христова
Длъжност: Кмет на Община Габрово