Версия за печат

00038-2015-0058

BG-Габрово:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Габрово, пл. Възраждане № 3, За: Севдалина Ненкова, България 5300, Габрово, Тел.: 066 818436, E-mail: nenkova@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Място/места за контакт: Община Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/189-.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Услуги
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 130 от 16.10.2015 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00038-2015-0058
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Обществената поръчка се отнася за доставка на цветя за нуждите на общинско звено "Озеленяване" и е проведена по три обособени позиции: Обособена позиция №1 – Доставка на цветя за нуждите на ОЗ ”Озеленяване”; Обособена позиция №2 – Доставка на декоративни дървета, храсти и треви за нуждите на ОЗ ”Озеленяване”; Обособена позиция №3 - Доставка на цветя и декоративна растителност в рамките на проект „Цветен град”.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 250-ОЗЛ-16 от 15.02.2016 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

ЕТ ЛАНД-ДИЗАЙН МАРИЯНА ДРАГАНОВА; ЕИК: 103870872, ул. Тулча №11, България 9000, Варна, Тел.: 0887 800509

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Възложителят възлага, а изпълнителят приема да извършва доставки на цветя и декоративна растителност в рамките на проект „Цветен град”, осъществяван с финансовата подкрепа на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество, схема за безвъзмездна помощ към Фонд „Партньорство“ на Българо-швейцарска програма за сътрудничество. При изпълнение на договора с подаване на Възложителят е определил точно количествата цветя, които изпълнителят е доставил.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

15.02.2016 г. 

Крайна дата

30.06.2016 г. 

ІII.7) Стойност посочена в договора
6453 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

13.07.2016 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
6453 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Проект „Цветен град“, изпълняван в рамките на споразумение за изпълнение № PF 022-038/11.04.2014 г., се осъществява с финансовата подкрепа на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество, схема за безвъзмездна помощ към Фонд „Партньорство“ на Българо-швейцарска програма за сътрудничество, която осигурява 85% от финансовите средства за изпълненито на проекта, респективно на договор №250-ОЗЛ-16/15.02.2016г.


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

11.08.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Таня Венкова Христова
Длъжност: Кмет на Община Габрово