Версия за печат

00267-2016-0080

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедураРешение номер 16 РОП 74 от дата 10.08.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

BG421, Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов № 1, За: инж. Калев, юрк. Милкова, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656447, E-mail: smsti.op@dir.bg, Факс: 032 260398

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160809fSiP3706819.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Подмяна на вътрешните отоплителни инсталации и изграждане на слънчеви инсталации в 4 детски заведения в гр.Пловдив", в рамките на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, процедура BG04-02-03, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014“: СМР в ЦДГ "Таня Савичева".

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предвижда се цялостна подмяна на вътрешната отоплителна инсталация - тръбна мрежа и отоплителни тела с алуминиеви, монтаж на термостатични вентили за регулиране на топлоподаването по помещения, като проекта е съобразен с инсталираната мощност за отопление, след енергоефективно саниране. Предвижда се преминаване от отворен тип към затворен тип система с монтаж на затворен разширителен съд, доставка и монтаж на циркулационна помпа с честотно регулируеми обороти в абонатната станция.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Техническата спецификация:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Възложител на настоящата обществена поръчка по смисъла на Закона за обществените поръчки е Кметът на община Пловдив, в качеството на бенефициент по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен с Министерство на енергетиката с регистрационен № BG04-02-03-021-002 от 18.08.2015 г., по проект: "Подмяна на вътрешните отоплителни инсталации и изграждане на слънчеви инсталации в 4 детски заведения в гр.Пловдив", изпълняващ се в рамките на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, процедура BG04-02-03 „Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Настоящата поръчка се отнася за извършване на СМР в ЦДГ "Таня Савичева" и не може да бъде разделена на отделни обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 75299.46 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят възлага обществената поръчка чрез процедура на договаряне без обявление след като откритата процедура със същия предмет за обособена позиция № 4 - СМР в ЦДГ "Таня Савичева" е била прекратена по чл.39 ал.1 т.2 от ЗОП /отм., действащ до 15.04.2016 год./, тъй като единствената подадена оферта е неподходяща и не отговаря на предварително обявените условия от Възложителя и първоначално обявените условия на поръчката не са съществено променени. С Решение № 16РОП7/ 11.02.2016 год. на Кмета на Община Пловдив са одобрени обявлението и документацията за участие и е стартирана процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП /действащ до 15.04.2016 год./ - открита процедура с предмет: "Подмяна на вътрешните отоплителни инсталации и изграждане на слънчеви инсталации в 4 детски заведения в гр.Пловдив", в рамките на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, процедура BG04-02-03, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014“ по обособени позиции: ОП № 1 - СМР в ЦДГ "Чучулига“; ОП № 2 – СМР в ЦДГ "Мирослава“; ОП № 3 – СМР в ОДЗ "Буратино"; ОП № 4 – СМР в ЦДГ "Таня Савичева". В срока за подаване на оферти са постъпили общо 11 оферти за участие. За Обособена позиция № 4 – СМР в ЦДГ "Таня Савичева" – е подадена само една оферта за участие, но при нейното разглеждане, комисията е констатирала в Плик № 2- "Предложение за изпълнение на поръчката", че техническото предложение не е изготвено в съответствие с поставените условия в обявлението и документацията за участие в настоящата обществена поръчка – Работната програма, която участникът е предложил за изпълнение, не е съобразена с естеството на поръчката; представени са документи на различни езици, без превод на български език; декларирани са едни продукти за влагане в строителството, а са представени документи за други; представени са и документи, които не са част от декларацията-списък и не присъстват като посочени производители, някои от тях не са и относими към техническото предложение за изпълнение на тази обособена позиция. Комисията единодушно е решила, че участникът не е спазил изискванията на Възложителя и следва да се отстрани от по-нататъшно участие от процедурата и на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП /отм., действащ до 15.04.2016 г./ участникът е отстранен от по-нататъшно участие от процедурата за ОП № 4 - СМР в ЦДГ "Таня Савичева", за която е подал оферта, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя - неточно техническо предложение. След отстраняването на единственият подал оферта участник за обособена позиция № 4 - СМР в ЦДГ "Таня Савичева“, Възложителят на основание чл.39, ал.1, т.2 от ЗОП прекратява тази обществена поръчка в частта за ОП № 4 - СМР в ЦДГ "Таня Савичева“, тъй като единствената подадена оферта не отговаря на предварително обявените условия от Възложителя, а именно: участникът е представил грешно и несъобразено с обществената поръчка техническо предложение за изпълнение, поради което неговата оферта се явява неподходяща, тъй като не отговаря на техническите спецификации и на изискванията за изпълнение на поръчката. Решението за прекратяване № 16РОП7(1)/ 13.05.2016 год. е влязло в законна сила на 26.05.2016 год.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

До „ВС Инженеринг” ООД ЕИК 115514421 До „ДЕЛТЕК МГ-3“ ЕООД ЕИК 201758384 До „Терма Експерт Плюс“ ООД ЕИК 115065720

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10-дневен срок, съгласно чл.196 и сл. от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

10.08.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Розалин Петков Петков

VIII.2) Длъжност

Зам.-кмет "ОИЗЕУО", за Кмет на община Пловдив съгласно Заповед за заместване № 16ОА1997/ 04.08.2016 г. на Кмета на Община Пловдив