01389-2016-0006

BG-Варна:

Решение за откриване на процедураРешение номер 12 от дата 09.08.2016 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 103003668

BG331, Градски транспорт ЕАД, ул. Тролейна № 48, За: Димитър Атанасов, България 9000, Варна, Тел.: 052 572236, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gtvarna.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pk.gtvarna.com/2016/procedura-po-zop-01389-2016-0006.

I.4) Основна дейност

Транспортни услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварителна покана за участие


IІI: Правно основание

Чл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Предоставяне под наем на автобусна техника за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна по обособени позиции.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Касае се за наемане за период от една година на технически изправни автобуси ,,соло" и ,,съчленен" за извършване транспорт на пътници в градски условия.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 140640 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Предвид естеството на дейността на ,,Градски транспорт” ЕАД – гр. Варна, а именно – предоставяне на транспортни услуги на населението, от средата на м. май 2016г. с разпореждане на Кмета на Община Варна, възложено с Решение № 2361-16/15г. на Общински Съвет - гр. Варна всички линии от транспортната схема на града бяха възложени на дружеството. Изхождайки от така създадената ситуация, с Решение № 9/29.06.2016г. бе открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне под наем на автобусна техника за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна по обособени позиции”, като Обособените позиции са Обособена позиция № 1 – Предоставяне под наем на 6 броя автобуси за превоз на пътници - ,,соло” и Обособена позиция № 2 – Предоставяне под наем на 8 броя автобуси за превоз на пътници - ,,съчленен”, публикувана на официалната интернет страница на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна, в раздел „Профил на купувача“ с уникален № 01389-2016-0005. С цитираното Решение са одобрени Обявлението и документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, която следваше да се проведе по реда на Глава двадесет и пета от ЗОП - ,,Публично състезание”, за определяне на изпълнител на обществената поръчка. След изтичане на срока за подаване на оферти посочен в тръжната документация и Обявлението, а именно – 16:30 часа на 22.07.2016г., поради липса на постъпили оферти в деловодството на дружеството и на основание чл.100, ал.12, т.1 от ЗОП с Решение № 10/22.07.2016г. срокът за подаване на оферти по упоменатата обществена поръчка беше удължен до 16:30 часа на 03.08.2016г. След изтичане и на допълнително дадения срок за удължаване времето за подаване на оферти, при направена справка в деловодството на дружеството се констатира, че за тази обществена поръчка и в допълнително дадения срок за подаване на оферти, а именно до 16:30 часа на 03.08.2016г. в деловодството на ,,Градски транспорт” ЕАД не са постъпили, не е подадена нито една оферти от участници и/или от заинтересовани лица. Предвид горното, с Решение № 11/04.08.2016г. на Изпълнителния директор на ,,Градски транспорт” ЕАД процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне под наем на автобусна техника за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна по обособени позиции” е прекратена. Изхождайки от обстоятелството, че обикновено през този период на годината превоза на пътници и гости на града значително увеличава обема си и предвид новите изключителни обстоятелства по отстраняването на останалите транспортни фирми и съобразявайки се със значителното увеличаване обема от работа във връзка с обслужването на транспортната схема на гр. Варна, възлагането на поръчката действително става неотложно и дружеството, предвид положените усилия и обявена процедура, е в невъзможност да спази сроковете включително съкратените, за открита, ограничена или състезателна процедура с договаряне, като е видно, че обстоятелствата, с които се обосновава наличието на неотложност, не се дължат на Възложителя. Цитираните обстоятелства по своята същност са ,,изключителни”, тъй като могат съществено да затруднят или да нарушат нормалното изпълнение на нормативноустановените дейности на Възложителя по осъществяване превоза на пътниците и гостите на гр. Варна, което да доведе до нарушаване на обществения ред през летния сезон. С оглед на това, че за Възложителя не е отпаднала необходимостта от сключване на договор за предоставяне под наем на автобуси за покриване нуждата от достатъчен брой автобуси за превоз на пътници, като брой и технически характеристики предвидени в прекратената процедура, то за същия са налице основанията предвидени в закона, поради което и взема решение за провеждане на процедура ,,Договаряне без публикуване на обявление” на основание чл.138, ал.1 във връзка чл.79, ал.1, т.4 от ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

На основание чл.65, ал.1 от ППЗОП Възложителят не е изпращал Покани за участие в процедурата на договаряне без предварително обявление. Необходимата информация за провеждане на процедурата е посочена в решението за нейното откриване.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: 9 от 29.06.2016 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 01389-2016-0005

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Техническите спецификации за двете обособени позиции, както и образците документи, и по-специално проекта на договор са посочени на официалната интернет страница на Възложителя – „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна - http://pk.gtvarna.com/, в раздел „Профил на купувача“ – pk.gtvarna.com/2016/procedura-po-zop-01389-2016-0005

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

чл.197, ал.1, т.5 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

09.08.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

ТОДОР ГЕОРГИЕВ ДОКИМОВ

VIII.2) Длъжност

ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ