Версия за печат

03558-2016-0001

BG-Благоевград:

Решение за откриване на процедураРешение номер РД-07-928 от дата 04.08.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000016976

BG413, 7-мо СОУ Кузман Шапкаров, гр. Благоевград, ул. Илинден №13, За: Лилия Стоянова Стоянова, България 2700, Благоевград, Тел.: 073 831538, E-mail: sedmo@abv.bg, Факс: 073 887778

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.7sou-blagoevgrad.com..

Адрес на профила на купувача (URL): http://7sou-blagoevgrad.com/proekt_dokumenti.html.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Осигуряване и доставка на закуски и обяд на 7-мо СОУ „Кузман Шапкарев“ град Благоевград” за учениците от I-VII клас с две обосочени позиции: Обособена позиция І – “Доставка на закуски на учениците от І до ІV клас” и Обособена позиция ІІ – “Доставка на обяд на ученици от І до VІI клас целодневно обучение”.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмет на обществената поръчка е „Осигуряване и доставяне на закуски и обяд на учениците в 7-мо СОУ „Кузман Шапкарев“ град Благоевград по предварителни заявки за три последователни учебни години (2016-2017, 2017-2018 и 2018-2019) г. Храната се приготвя в обект на изпълнителя и се доставя в залата за хранене в сградата на 7-мо СОУ „Кузман Шапкарев“. Настоящата поръчка се обособява в две позиции: Обособена позиция І – “Осигуряване и доставяне на закуски на учениците от І до ІV клас” за планирани 469 ученика и Обособена позиция ІІ – “Осигуряване и доставяне на обяд на ученици от І до VІI клас обучаващи се целодневно“ за планирани 112 ученика обучаващи се целодневно. За реализирането на настоящата обществена поръчка е избрана процедура публично състезание, съгласно праговете определени в чл.20, ал.2 от ЗОП, вида на възложителя и предмета на поръчката.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 241517 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

За реализирането на настоящата обществена поръчка е избрана процедура по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП - публично състезание, съгласно праговете определени в чл.20, ал.2 от ЗОП и списъка на услугите в Приложение №2 в ЗОП. Изборът е съобразен с вида на възложителя и предмета на поръчката. Прогнозната стойност на обществената поръчка за трите учебни години е с обща стойност 241 517 (двеста и четиридесет триста седемдесет и пет ) лева, в която не е включен дължимия ДДС. Общата стойност е определена към датата на решението за откриване на обществената поръчка и е формирана от прогнозните стойности на двете обособени позиции.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно 197, ал.1 от ЗОП, жалба може да се подаде в 10 дневен срок от: 1. изтичане на срока по чл.100, ал.3 ,т.1 Решението за откриване и/или Решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация; 2. след получаване на решението за определяне на изпълнител или прекратяване на процедурата.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

05.08.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Лилия Стоянова Стоянова

VIII.2) Длъжност

Директор на 7-мо СОУ "Кузман Шапкарев"