Версия за печат

00338-2016-0016

BG-гр.Разград:

Решение за откриване на процедураРешение номер ЗОП-32 от дата 02.08.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000505910

BG324, Община Разград, бул.Бели Лом № 37А, За: Веселка Дакова и инж.Емилия Георгиева-Михайлова, България 7200, гр.Разград, Тел.: 084 618171; 084 618183, E-mail: kmet@razgrad.bg, Факс: 084 660090

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.razgrad.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160802PlHr1702584.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Ремонт на тротоари"

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Поръчката обхваща извършване на ремонтни работи на тротоари в гр.Разград и населени места на община Разград до изчерпване на финансовите средства, които Възложителят може да осигури за 2016 и 2017 г. За гр.Разград изпълнението на поръчката включва изготвяне на проектни документации в посочен в Техническата спецификация обхват и изпълнение на строително-монтажни работи за ремонт на тротоари по ул. "Бузлуджа"/ двустранно ляв и десен тротоар, от бул. „България“ до бул.“Априлско въстание“ и от бул.“Априлско въстание“ до бул.“Южен булевард“/ ;тротоар пред входовете на бл .“Аврора 2 „ гр.Разград ;ул. "Св.Климент"/ двустранно ляв и десен тротоар, от ул.“Паркова“ до ул.“Априлов“ /. След тяхното изпълнение и установяване на действителната строителна стойност, в рамките на свободния финансов ресурс на Възложителя ще се извърши ремонт на други тротоарни участъци в гр.Разград до изчерпване на обявените финансови средства, с които разполага Възложителя. Участъците и редът за изпълнение се определят от Възложителя. За селата на територията на Община Разград поръчката обхваща изпълнение на строително- монтажни работи за ремонт на тротоари в с.Топчии, с.Островче и др. съобразно финансовите средства на Възложителя.Редът за изпълнение по троторните участъци се определя от Възложителя. Изискванията, свързани с изпълнение на поръчката се съдържат в документацията на поръчката, в това число в Техническата спецификация, както и в приложимата към нея нормативна уредба.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Естеството на изпълнение на поръчката и включените за изпълнение дейности в нейния предмет не предполагат необходимост от разделяне на обособени позиции. Липсват ясни критерии и наличие на разграничителни белези, по които да се обособят отделни обекти, респективно отделни обособени позиции в предмета на обществената поръчка. Съгласно изискванията на възложителя по техническата спецификация на обществената поръчка участъците, по които ще се извършват строително - монтажни работи ще се определят от възложителя, като изпълнението на поръчката е до размера на средствата, които възложителят може да осигури, което достатъчно ясно обосновава обективната невъзможност за разделяне на поръчката на обособени позиции, към момента на обявяване на поръчката.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 215000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С оглед прогнозната стойност на поръчката, посочена в Раздел IV.7) на настоящото решение, избраният вид процедура е публично състезание на основание чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП. Съгласно чл.18, ал.2 от ЗОП публичното състезание е процедура, при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, глава XXVII от Закона за обществените поръчки.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

03.08.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Д-р Валентин Стефанов Василев

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Разград