Версия за печат

00267-2016-0077

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедураРешение номер 16РОП71 от дата 02.08.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

BG421, Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов № 1, За: Аделина Хасова, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656752, E-mail: todor_todorov@plovdiv.bg, Факс: 032 660571

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, ВНЕДРЯВАНЕ И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ВХОДНО – ИЗХОДНИТЕ ТОЧКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ПЛОВДИВ

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Дейностите, предмет на обществената поръчка включват проектиране, изграждане, внедряване и гаранционна поддръжка на система за видеонаблюдение и контрол на единадесет входно – изходни точки на територията на град Пловдив. Предмета на поръчката следва да се реализира при спазване на „Насоки за определяне на местата за изграждане на системи за видеонаблюдение и на минимални функционални и технически изисквания към системите“, утвърдени със Заповед №81213-391/21.04.2016г. на Министъра на вътрешните работи на Република България. Подробно описание на дейностите, техническите характеристики и изисквания за изпълнение на поръчката са представени в техническите спецификации на възложителя - Част ІІ от документацията за обществената поръчка.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предмета на поръчката попада в една подкатегория съгласно Общия терминологичен речник (CPV) и разделянето на обособени позициии не е целесъобразно.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 266666.67 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

02.08.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

ГЕОРГИ ДУШЕВ МАРИНОВ

VIII.2) Длъжност

Заместник-кмет „Обществен ред” в Община Пловдив - упълномощено лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно Заповед №16ОА1356/07.06.2016г. на кмета на Община Пловдив