01958-2016-0002

BG-село Антон:

Решение за откриване на процедураРешение номер 2 от дата 02.08.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000777255

BG412, Община Антон, пл. Съединение № 1, За: инж. Стоян Гарчев, България 2089, село Антон, Тел.: 07186 2300, E-mail: obanton@abv.bg, Факс: 07186 2500

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.antonbg.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.antonbg.com/index.php?option=com_content&task=view&id=103&Itemid=115.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Предоставяне на консултантски услуги по проект „Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Антон, Подобект 1: SFO 1450 (І-6,Пирдоп-Розино/-Душанци-Граница общ. (Пирдоп-Антон): участък от км 0+000 до км 3+000 с приблизителна дължина 3.000 км; Подобект 2: SFO 1002 (I-6 ПИРДОП-Розино/-Антон-/ІІІ-606): участък от км 0+000 до км 6+800 с приблизителна дължина 6.800 км.“ на Община Антон по Мярка 07 - „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на „Програма развитие на селските райони 2014-2020г.“, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

> Дейност 1: Предоставяне на консултантски услуги, свързани с изготвяне и комплектоване на Заявление за подпомагане, необходимо на Община Антон за кандидатстване с проектно предложение по ПРСР 2014-2020 г. > Дейност 2: Предоставяне на консултантски услуги за разработване на документации за обществени поръчки за одобрените по проектното предложение разходи и последващи дейности по управление, изпълнение и отчитане на проекта както и подготовката на заявки за плащане, в случай на сключен договор за отпусната финансова помощ по ПРСР 2014г.-2020г.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Услугата се очаква да се финансира със средства по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020г., подкрепена от ЕЗФРСР .

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Настоящата поръчка не е разделена на обособени позиции. Услугите предмет на поръчката са взаимообвързани и за качественото им изпълнение е необходимо да бъдат изпълнявани комплексно от един изпълнител.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 117000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно разпоредбата на чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за услуга е на прогнозна стойност от 70 000 лева без ДДС до съответния праг по чл. 20, ал.1, т.1, буква „б” от ЗОП, а именно - до 264 033 лева без ДДС, Възложителят прилага процедурите по чл. 18, ал.1, т. 12 или т. 13 на ЗОП. В случая, прогнозната стойност на обществена поръчка е 176 000 лева без ДДС и предвид обстоятелството, че не са налице основания за провеждане на „пряко договаряне”, както и че не са налице основанията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за провеждане на публично състезание. Като така се гарантира публичността при възлагане на настоящата обществена поръчка, респ. Прозрачността при разходването на финансовите средства по проекта. С цел да се осигури максимална публичност, респ. да се постигнат и най-добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

съгл.чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП - в 10 дневен срок от изтичането на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация. Когато датите на публикуване на обявленията в РОП и в "Официален вестник" на Европейския съюз са различни, срокът за обжалване тече от по-късна дата.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

02.08.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Стоян Иванов Гарчев

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Антон