Версия за печат

00765-2016-0003

BG-Брацигово:

Решение за откриване на процедураРешение номер РДР-21 от дата 01.08.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000351565

BG423, Община Брацигово, гр.Брацигово, ул. Атанас Кабов № 6а, За: Цонка Кушлева, България 4579, Брацигово, Тел.: 0894 689385, E-mail: op@bratsigovo.bg, Факс: 03552 2101

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bratsigovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.bratsigovo.bg/op.php.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Изработване на технически проект за път “III-377“ Пещера – Брацигово – Равногор – Вълча Поляна – Нова Махала-/Пещера – Батак, в участъка от км 22+165 до км 34+660 и упражняване на авторски надзор при изпълнението на СМР по проекта„

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Участниците следва да разработят технически проект за за път " III-377“ Пещера – Брацигово – Равногор – Вълча Поляна – Нова Махала-/Пещера – Батак, в участъка от км 22+165 до км 34+660, който да съдържа следните части : •Част Пътна ; •Част: Отводнителни съоръжения; •Част: Принадлежнасти на пътя; •Част : Геоложки проучвания; •Част : Земеустройствени проблеми(ПУП) ; •Част: сигнализация с пътни знаци и хоризонтална маркировка; •Част : Изпълнение на строителството –временна организация на движението; •Част : План за безопасност и здраве; •Част : План за управление на отпадъците; •Част КСС- Подробна и обобщена количествена сметка по видове пътно ремонтни работи;

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Услугата се очаква да се финансира по Програмата за развитие на селските район 2014-2020,подкрепена от Европейския Земеделски Фонд за Развитие на Селските Райони /ЕЗФРСР/.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

неприложимо

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 130000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно разпоредбите на чл.20 ал.2 т.2 от ЗОП ,когато планираната за провеждане поръчка за услуга е на стойност от 70 000 лв. до съответния праг за публичните възложители -264033 лв. без ДДС ,възложителят провежда процедура по чл.18, ал.1,т.12. В настоящият случай прогнозната стойност на обществената поръчка е 130000 лв. без ДДС и в предвид проведените досега поръчки със сходна или идентична дейност,възложителят попада в обсега на процедура чрез публично състезание .

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Действията на комисията са съгласно чл.61, т.1-7 от ППЗОП и се извършват в следната последователност : 1. комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и оповестява тяхното съдържание, включително предложенията на участниците по съответните показатели за оценка на офертите; 2. техническото и ценовото предложение на всеки от участниците се подписват най-малко от трима членове на комисията и се предлага по един от присъстващите представители на другите участници да ги подпише, с което публичната част от заседанието приключва; 3. комисията разглежда представените оферти и оценява съгласно избрания критерий за възлагане тези от тях, които съответстват на предварително обявените условия; 4. комисията разглежда документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор, на участниците в низходящ ред спрямо получените оценки; 5. когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията писмено уведомява участника; 6. в срок до 5 работни дни от получаването на уведомлението участникът може да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация; 7. комисията разглежда документите по т.10. 4 и 10.6 до установяване на съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор на двама участници, които класира на първо и второ място; останалите участници, чиито оферти са оценени, не се класират.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

На основание чл.197,ал.1,т.1 ЗОП ,решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10 дневен срок.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

01.08.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Петко Валентинов Петков

VIII.2) Длъжност

Кмет на община