00045-2016-0004

BG-Пловдив: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000463379

Комплексен онкологичен център - Пловдив ЕООД, бул. В. Априлов №15 А, За: Екатерина Манчева, Петя Динчийска, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 641536, E-mail: onkodis_plovdiv@abv.bg, Факс: 032 644388

Място/места за контакт: Екатерина Манчева, Петя Динчийска

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.onkoplov.com.

Адрес на профила на купувача: www.onkoplov.com.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

“Доставка на лекарствени продукти за лечение на солидни злокачествени заболявания за нуждите на “Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД по обособени позиции”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
„Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД, Болнична аптека, находяща се в гр. Пловдив, бул.”Ал. Стамболийски” № 2а.
Код NUTS: BG421
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

“Доставка на лекарствени продукти за лечение на солидни злокачествени заболявания за нуждите на “Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД по обособени позиции”

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
12392617.09 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2016/S 064 - 110121 от 01.04.2016 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: 1 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: №3 - Darbepoetin alfa 300 mcg, №9 - Pegfilgrastim, №11 - Denosumab 120 mg
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

22.06.2016 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Софарма трейдинг АД, ЕИК 103267194, ул. Лъчезар Станчев № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 12, България 1756, София, Тел.: 02 8133660

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 2321174.53 BGN без ДДС
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 2 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: №10 - Methotrexate, №13 - Dihydrocodeine, №18 - Dabrafenib
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

22.06.2016 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Фьоникс фарма ЕООД, ЕИК 203283623, ул. Околовръстен път № 199А, България 1700, София, Тел.: 02 9658109

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 2081647.83 BGN без ДДС
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 3 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: №1 - Epoetin beta 10 000 IU, №15 - Trastuzumab emtansine, №19 - Vismodegib
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

22.06.2016 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Рош България ЕООД, ЕИК 131279951, ж.к. Манастирски ливади - Запад, Бяло поле № 16, България 1618, София, Тел.: 02 8184444

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 3134415.13 BGN без ДДС
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 4 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: №14 - Vandetanib, №16 - Рembrolizumab
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

22.06.2016 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

7

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Фармнет АД, ЕИК 202513217, ж.к. Младост, бул. Република, сграда на Медицински център Младост Варна, България 9020, Варна, Тел.: 052 726890

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 1909694.6 BGN без ДДС
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 5 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: №17 - Ramucirumab
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

22.06.2016 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Алта фармасютикълс ЕООД, ЕИК 175256438, бул. България № 118, Бизнес център Абакус, ет. 2, България 1618, София, Тел.: 02 8549701

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 2529198 BGN без ДДС
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 6 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: № 8 - Lipegfilgrastim
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

22.06.2016 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Топ хоспитал сървис АД, ЕИК 202161036, бул. Черни връх № 47, България 1407, София, Тел.: 02 8620192

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 416487 BGN без ДДС
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

29.07.2016 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1. "Медекс" ООД 2. "Фьоникс фарма" ЕООД 3. "Рош България" ЕООД 4. "Алта фармасютикълс" ЕООД 5. "Фармнет" АД 6. "Софарма трейдинг" АД 7. "Топ хоспитал сървис" АД