Версия за печат

00956-2016-0004

BG-с. Ценово:

Решение за откриване на процедураРешение номер РД 11/120 от дата 26.07.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000530671

BG323, Община Ценово, ул. Цар Освободител №66, За: Цветомир Крумов Петров, България 7139, с. Ценово, Тел.: 08122 2020, E-mail: obshtina_cenovo@abv.bg, Факс: 08122 2002

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.tsenovo.eu/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.tsenovo.eu/izgotviane-inv-proekt-faza-raboten-i-uprajniavane-avt-nadzor.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Изготвяне на инвестиционен проект във фаза "работен" и упражняване на авторски надзор по време на строителството, на обект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях в с. Ценово, с. Долна Студена, с. Белцов, с. Беляново, с. Кривина, с. Пиперково, с. Новград, с. Караманово и с. Джулюница, община Ценово, област Русе" с които Община Ценово ще кандидатства за финансиране по "Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г."

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

В обхвата на поръчката са следните дейности: А. Проектиране: •Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях в с. Ценово, с. Долна Студена, с. Белцов, с. Беляново, с. Кривина, с. Пиперково, с. Новград, с. Караманово и с. Джулюница, община Ценово, област Русе и съдържание съгласно Наредба №4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; •Получаване на всички необходими становища и разрешения съгл. българското законодателство; •Работният проект следва да се представи в 4 оригинални екземпляра на хартиен носител в удобен за ползване мащаб и един екземпляр на ел. носител. Съдържанието на ел. носител да съответства на хартиения. Б. Упражняване на авторски надзор по ЗУТ - съгл. одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба. Обявената прогнозна стойност на поръчката се явява максимална обща стойност за офериране от уч-ците при подаване на оферта. Същата е разпределена, както следва: -Изготвяне на работен проект – 86 056.00 лева без ДДС -Упражняване на авторски надзор – 17 211.00 лева без ДДС Оферти, надвишаващи посочените стойности, както като цяло, така и по отделните дейности, ще бъдат отстранени от участие. Средствата за изпълнение на настоящата поръчка ще бъдат осигурени от ПРСР 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на европейските райони. !ВАЖНО Община Ценово открива настоящата обществена като към момента финансиране не е осигурено. В случай че, ПРСР 2014-2020 г. не осигури финансиране, Възложителят си запазва правото да търси друг източник на финансиране за осъществяване на дейностите по проекта. Във всички случаи разплащането при изпълнението на договора се осъществява до размера на осигурените средства, макар това да води до промяна на схемата на плащане. За целите на прилагането на това условие възложителят приема като предварително обявено условие, че правилата на установения източник на финансиране се превръщат и в правила на изпълнението на поръчката, включително и по отношение на схемата на плащане, като за целта страните по договора подписват допълнително споразумение на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП. 1.Предвид факта, че процедурата е открита преди приемане на оконч. нормативни документи, свързани с реализирането на проекта, предмет на поръчката, за целите на изпълнението на настоящата поръчка: възникнали след откриването на процедурата правила и указания на УО на ПРСР 2014-2020 г., които поставят клаузи от изготвения проект на договор в противоречие с тях или клаузи от проекта на договор уреждат по различен начин отношенията между страните, имат предимство пред клаузите на проекто-договора. В този смисъл възникването на нови правила и условия в нормативен документ, договорът за безвъзмездна финансова помощ, както и всякакви други документи и указания от УО, свързани с р-ра на цената по проекта на договор, начина на плащане, начина на отчитане, както и всякакви др. условия от настоящата процедура, продиктувани от новите правила се считат за основание за промяна на сключения договор по смисъла на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, като обхватът и естествето на възможните измениня, както и условията, при които те могат да се използват не трябва да води до промяна в предмета на договора. 2.В случаите на настъпване на горните факти, страните се съгласяват да отразят новите договорености по между си, които са функция на настъпилите изменения в доп. споразумение към сключения договор. Горните изменения следва да повтарят изрично и точно правилата, отразени в документите по т.1 и те единствено могат да бъдат предмет на изменението на договора.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020г.), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на европейските райони

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предмет на общественената поръчка е проектиране и осъществяване на авторски надзор на улична мрежа в Община Ценово. Основен мотив за неразделяне на обществената поръчка на обособени позиции е фактът, че дейностите ще бъдат извършвани на територията на един обект, като съгласно чл. 162 от ЗУТ авторският надзор се осъществява от проектанта, изготвил инвестиционния проект. Този факт обуславя неразривната връзка между двете дейности по изпълнение, като показва, че обществената поръчка следва да бъде изпълнена от един изпълнител и не е целесъобразно нейното разделяне на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 103267 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Срокът за обжалване е съгласно Част шеста, Глава двадесет и седма, чл.197 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

26.07.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Цветомир Крумов Петров

VIII.2) Длъжност

Зам. Кмет на Община Ценово