Версия за печат

00098-2016-0007

BG-ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ:

Решение за откриване на процедураРешение номер 592 от дата 26.07.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000024745

BG413, ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ЦАРИЦА ЙОАННА №2, За: Марина Герова- гл.експерт Обществени поръчки и проекти, България 2900, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, Тел.: 0888 006080, E-mail: oba@gocenet.net, Факс: 0889 848685

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gotsedelchev.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pk.gotsedelchev.bg/index.php?pg=188&objtype=1&sortfield=issuedate%20desc&sortlink=issuedate%20asc.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Изготвяне на оценка на съответствието, осъществяване на строителен надзор и инвеститорски контрол на обекти от Националната програма за енергийна ефективност на територията на гр. Гоце Делчев

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на поръчката включва изпълнение на следните дейности: 1.Оценка за съответствие на работния проект за строежа със съществените изисквания към строежите, съгласно чл. 142, ал. 5 и ал. 6, т. 2 във връзка с чл. 142, ал. 4 от ЗУТ; 2.Оценка за съответствие на част “Конструктивна” на работния проект съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ; 3.Оценка за съответствие на работния проект за съответствие по чл. 169, ал.1, т. 6 от ЗУТ; 4.Упражняване на строителен надзор на строежа съгласно чл. 168 от ЗУТ; 5.Изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве на етапа на изпълнение на строежа съгласно изискванията на чл. 5, ал. 3 от Наредба № 2 от 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; 6.Изготвяне на окончателен доклад за строежа съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ 7.Съставяне на Технически паспорт за строежа съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5 от 2006 г. за съставяне на технически паспорти на строежите. 8.Осъществяване на инвеститорски контрол. Изпълнителят трябва да изпълни услугите по обекта на поръчката в обхват съгласно чл. 142, ал.5, ал. 10 и ал. 11, чл. 168 от ЗУТ и чл. 29, т. 3 от ЗЕЕ, в съответствие с изискванията на Възложителя и останалите нормативните правила за този вид услуги.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Техническата спецификация:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 534768.65 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка е формирана съгласно изискванията на методическите указания по програмата и максималните референтни цени на кв.м РЗП, утвърдени от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Общата квадратура на всички обекти от двадесет и едната обособени позиции е 106 953,72 кв.м РЗП. При утвърдена максимална референтна цена за изготвяне на оценка за съответствието-1,25 лева без ДДС, строителен надзор-2,5 лева без ДДС и инвеститорски контрол-1,25 лева без ДДС се формира прогнозен финансов ресурс на поръчката в размер на 534 768,65 лева без ДДС, в т.ч: оценка за съответствието-133 692,16 лева без ДДС, строителен надзор-267 384,33 лева без ДДС и инвеститорски контрол-133 692,16 лева без ДД , разпределен по обособени позиции. Следователно обществената поръчка е на стойност над прага по чл.20, ал.1, т. 1, б. "а" от ЗОП. В конкретния случай не са налице обстоятелства по чл. 73, ал. 2 или чл.79 от ЗОП, които да налагат друга процедура. Поради това, настоящата поръчка се възлага с открита процедура по ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

26.07.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

ВЛАДИМИР КРЪСТЕВ МОСКОВ

VIII.2) Длъжност

КМЕТ НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ