Версия за печат

00267-2016-0075

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедураРешение номер 1124 от дата 25.07.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 0004715040325

BG421, ОП Организация и контрол на транспорта Община Пловдив, ул.Райко Даскалов 45, За: Недялка Барганова - юрисконсулт в ОП Организация и контрол на транспорта Община Пловдив, България 4000, Пловдив, Тел.: 0359 32622550, E-mail: opokt@abv.bg, Факс: 0359 32666866

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160718bMgL3601936.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Строителен надзор и консултантски услуги за изграждане на светофарни уредби: пешеходна пътека на бул. "В. Априлов" до магазин "Лекси"; кръстовището на бул. "Александър Стамболийски /ул. Братя Бъкстон".

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмета на обществената поръчка е: "Строителен надзор и консултантски услуги за изграждане на светофарни уредби: пешеходна пътека на бул. "В. Априлов" до магазин "Лекси"; кръстовище на бул. "Александър Стамболийски /ул. Братя Бъкстон".Възложителят възнамерява да възложи чрез договор за инженеринг (проектиране и строителство) изпълнението на следните обекти, описани в техническата спецификация, неразделна част от документацията, а именно: на бул. "Васил Априлов" - пешеходна пътека до магазин "Лекси" ще се извърши реконструкция на съществуващата светофарна уредба, а на кръстовището на бул."Александър Стамболийски" - изграждане на нова светофарна уредба.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на настоящата обществена поръчка не предполага разделянето й на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 4000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка се прилага на основание чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП, чрез провеждане на публично състезание. Провеждането на Публично състезание, като процедура, съгласно ЗОП гарантира в най-голяма степен спазването на принципите, изчерпателно изброени в чл.2 от Закона за обществените поръчки.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгрласно чл. 197 ал.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

25.07.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Борислав Андреев Кръстев

VIII.2) Длъжност

Директор ОП Организация и контрол на транспорта Община Пловдив