Версия за печат

00373-2016-0017

BG-Стара Загора:

Решение за откриване на процедураРешение номер 1864 от дата 22.07.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 123024538

BG344, Тракийски университет,, Студентски град; Ректорат, За: Страхил Илиев; Светлана Маркова, България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699270; 042 664213, E-mail: strahil_iliev@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uni-sz.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160722RpwC690756.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Извършване на основен ремонт на обект „Покрив Учебно – Лабораторен Корпус“ на Медицински факултет при Тракийски университет гр.Стара Загора

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е «Извършване на основен ремонт на обект „Покрив Учебно – Лабораторен Корпус“ на Медицински факултет при Тракийски университет гр.Стара Загора». Изпълнение на основен ремонт на покриви, подробно описани в приложените към документацията Количествено – стойностни сметки, включващи: - Демонтаж на битумна хидроизолация; - Демонтаж на топлоизолация от експандиран полистирен по покрив; - Демонтаж на обшивки, улуци и водосточни казанчета; - Доставка и полагане на циментова замазка по покриви; - ХИ 1 пласт усилен воалит с посипка; - Външни гладки вароциментови мазилки по стени; - Доставка на дъски иглолистни за захващане на ламаринена обшивка; - Доставка и монтаж на водосточни тръби; - Демонтаж и възстановяване на компрометирана мълниезащитна инсталация; - Доставка и монтаж на воронки;

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Обекта на обществената поръчка е неделим на обособени позиции

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 81666.67 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Предвид планираната стойност за строителни дейности и след съобразяване на обстоятелството за планирани обществени поръчки със същия или сходен предмет в рамките на същата календарна година, съгласно разпоредбата на чл. 17, ал. 1 от ЗОП, Възложителят провежда някоя от предвидените в ЗОП процедури. Предвид обстоятелството, че естеството на строителството позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации и не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне – с обявление или без обявление, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в Закона за обществените поръчки ред за публично състезание/чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП/. Провеждането на предвиденото в ЗОП публично състезание гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства. С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най - добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура, целта, на която от друга страна е да защити обществения интерес, посредством осъществяване на контрол върху разходването на средства и едновременно с това да насърчи конкуренцията, като създаде равни условия и прозрачност при участието в процедурата. За да осигури прозрачност и създаде ясни и точни правила, законодателят е придал на процедурата за възлагане на обществена поръчка един изключително формален характер, като всяко нарушение на процедурните правила препятства сключването на законосъобразен договор за изпълнение на обществената поръчка. Избягването на горепосочените усложнения по изключително формални причини налага участниците да спазват стриктно настоящите указания и правилата на ЗОП. Възложителя изпраща в АОП, обявлението и решението за Публично състезание по чл. 178, ал. 3 от ЗОП най-малко 28 календарни дни преди крайния срок за получаване на офертите.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: 969 от 14.04.2016 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00373-2016-0012

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

съгласно чл. 197 ал.1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

22.07.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

проф. двмн Иван Тодоров Въшин

VIII.2) Длъжност

Ректор на Тракийски университет гр. Стара Загора