Версия за печат

01605-2016-0017

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 14 от 22.07.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

БДЖ- Пътнически превози ЕООД, ул. Иван Вазов №3, За: Руска Чолакова, РБългария 1080, София, Тел.: 0889 055710, E-mail: rcholakova@bdz.bg, Факс: 02 9800494

Място/места за контакт: Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bdz.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bdz.bg/bg/proceduri-po-zop/dostavka-na-valove-za-malko-zubno-kolelo-za-koloosnite-reduktori-na-elektricheski-lokomotivi-serii.html.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Железопътни услуги


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

"Доставка на валове за малко зъбно колело за колоосните редуктори на електрически локомотиви серии 44 и 45, за нуждите на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД, за едногодише период", съгласно Технически изисквания за доставка на валове за малко зъбно колело за колоосните редуктори на електрически локомотиви серии 44 и 45, за нуждите на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД, за едногодише период.

II.3) Кратко описание на поръчката

"Доставка на валове за малко зъбно колело за колоосните редуктори на електрически локомотиви серии 44 и 45, за нуждите на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД, за едногодише период".

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

34631000

Описание:

Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 23 от 13.04.2016 г. 
Година и номер на документа:
 - 
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 1605-2016-17
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

727964

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

13.04.2016 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 2, т. 2, буква __ от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

Има само една оферта, която отговаря на предварително обявените условия от възложителя.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защите на конкуренцията, бул. Витоша №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

22.07.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Димитър Станоев Костадинов
Длъжност: Управител на "БДЖ-Пъттнически превози" ЕООД