Версия за печат

00159-2016-0010

BG-ДОБРИЧ:

Решение за откриване на процедураРешение номер 972 от дата 21.07.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000852188

BG332, ОБЩИНА ДОБРИЧКА, УЛИЦА НЕЗАВИСИМОСТ №20, За: ИНЖ. ТАНЯ ВАСИЛЕВА, България 9300, ДОБРИЧ, Тел.: 088 2020968, E-mail: obshtina@dobrichka.bg, Факс: 058 600180

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dobrichka.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dobrichka.bg/profile/.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Неотложен основен ремонт на участък от път DOB 1199 /Бенковски – Владимирово/ в участъка около тръбен водосток при км 15+820”

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

В следствие на проливните и продължителни валежи са нанесени значителни повреди на на земното тяло на пътя в участъка около тръбен водосток на км 15+820 от път DOB 1199 /Бенковски – Владимирово/ Преминалата над пътя вода е разрушила банкета на пътя в ляво с дължина около 10 м и дълбочина до 1,0 м. Подкопана е земната основа под лявата лента, по посока с.Владимирово, на настилката на тази дължина, като подкопаването стига до 1,20 м. Пътната настилка в този участък е напукана и има реална опастност от пропадането .

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Обектът е един строеж и технологичната последователност на отделните СМР не позволява разделянето на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 4014 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителя избира процедура чрез публично състезание, тъй като до момента на откриване на процедурата, откритите поръчки идентични и сходни с предмета на поръчката попадат в обхвата на процедурата по чл.20, ал.2, т.1

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Десетдневен срок от обстоятелствaтa по чл.197, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

21.07.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

ИНЖ. ТОШКО ДИМОВ ПЕТКОВ

VIII.2) Длъжност

КМЕТ НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА