00753-2016-0011

BG-Свищов:

Решение за откриване на процедураРешение номер 1236-РД-01-03 от дата 21.07.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000133965

BG321, Община Свищов, ул. Цанко Церковски №2, За: Даниела Станкова - Нач. отдел ОП, Мирослава Иванова - ст. експерт ОП, Зорница Цветанова - ст. експерт ОП, Буркина Фасо 5250, Свищов, Тел.: 0631 68111, E-mail: op@svishtov.bg, Факс: 0631 60504

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.svishtov.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=96.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Упражняване на авторски надзор върху строителните и монтажните работи по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на обекти със следните административни адреси: гр. Свищов, ул. Черни връх, №49, бл.Мургаш, вх.А и вх.Б” и гр. Свищов, ул. Генерал Киселов, №2, бл. Радецки3, вх.Б”

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Упражняване на авторски надзор върху строителните и монтажните работи по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на обекти със следните административни адреси: гр. Свищов, ул. Черни връх, №49, бл.Мургаш, вх.А и вх.Б” и гр. Свищов, ул. Генерал Киселов, №2, бл. Радецки3, вх.Б”.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

На основание чл.162, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) при изпълнение на строително-монтажните работи на следните обекти: гр. Свищов, ул. Черни връх, №49, бл.Мургаш, вх.А и вх.Б” и гр. Свищов, ул. Генерал Киселов, №2, бл. Радецки3, вх.Б е задължително упражняването на авторски надзор върху строителните и монтажните работи по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Предвид на разпоредбата на чл.162, ал.2 и ал 3 от ЗУТ авторският надзор се упражнява от проектанта, като предписанията на проектанта, свързани с авторското му право, за точното изпълнение на инвестиционния проект са задължителни за останалите участници в строителството. ДЗЗД „ЛИНК-РУСЕ” е автор на съществуващите технически проекти за двата обекта: гр. Свищов, ул. Черни връх, №49, бл.Мургаш, вх.А и вх.Б” и гр. Свищов, ул. Генерал Киселов, №2, бл. Радецки3, вх.Б Предвид на разпоредбата на чл. 162, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ авторският надзор се упражнява от проектанта (физическо лице), като предписанията на проектанта, свързани с авторското му право, за точното изпълнение на инвестиционния проект са задължителни за останалите участници в строителството. Поради това възлагането на настоящата поръчка на други лица, различни от проектантите (физически лица), би довело до нарушаване на авторското право на проектантите, което налага възлагането на обществената поръчка чрез договаряне без обявление по реда на чл.79, ал.1, т.3 от ЗОП.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 3700 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание чл.162, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) при изпълнение на строително-монтажните работи на следните обекти: гр. Свищов, ул. Черни връх, №49, бл.Мургаш, вх.А и вх.Б” и гр. Свищов, ул. Генерал Киселов, №2, бл. Радецки3, вх.Б е задължително упражняването на авторски надзор върху строителните и монтажните работи по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Предвид на разпоредбата на чл.162, ал.2 и ал 3 от ЗУТ авторският надзор се упражнява от проектанта, като предписанията на проектанта, свързани с авторското му право, за точното изпълнение на инвестиционния проект са задължителни за останалите участници в строителството. ДЗЗД „ЛИНК-РУСЕ” е автор на съществуващите технически проекти за двата обекта: гр. Свищов, ул. Черни връх, №49, бл.Мургаш, вх.А и вх.Б” и гр. Свищов, ул. Генерал Киселов, №2, бл. Радецки3, вх.Б Предвид на разпоредбата на чл. 162, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ авторският надзор се упражнява от проектанта (физическо лице), като предписанията на проектанта, свързани с авторското му право, за точното изпълнение на инвестиционния проект са задължителни за останалите участници в строителството. Поради това възлагането на настоящата поръчка на други лица, различни от проектантите (физически лица), би довело до нарушаване на авторското право на проектантите, което налага възлагането на обществената поръчка чрез договаряне без обявление по реда на чл.79, ал.1, т.3 от ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

ДЗЗД „ЛИНК-РУСЕ” БУЛ. „ЛИПНИК” №123 БИЗНЕС ПАРК РУСЕ – ТЯЛО А, ЕТ.3 ГР. РУСЕ инж. Мартина Яковлева

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно член 197 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

21.07.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Генчо Божинов Генчев

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Свищов