Версия за печат

00159-2016-0009

BG-Добрич:

Решение за откриване на процедураРешение номер 929 от дата 20.07.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000852188

BG332, община Добричка, улица Независимост № 20, За: инж. Атанас Пангаров, България 9300, Добрич, Тел.: 058 600889, E-mail: obshtina@dobrichka.bg, Факс: 058 600180

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dobrichka.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.dobrichka.bg/profile/.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища в община Добричка и подготовка на пътищата за експлоатация през зимния сезон 2016/2017 г.”;, по обособени позиции-разпределени по маршрути в 14 обособени позиции /от ОП1до14/ и ОП 15 "Подготвителни работи по общинската пътна мрежа за предпазване от снегонавяване по общинските пътища и улесняване работата при снегопочистването".

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища в община Добричка и подготовка на пътищата за експлоатация през зимния сезон 2016/2017 г. се извършва, поради необходимостта от безопасна експлоатация на общинските пътища при зимни условия. Зимното поддържане и снегопочистване е разпределено по маршрути в 14 обособени позиции/ОП/, както следва: ОП1- маршрут/М/ №1 – район с. Ф. Дянково с обща дължина-4км.; ОП2- /М/ №2 – район с. Карапелит с обща дължина-14,7км.; ОП3- /М/ №3 – район с. Владимирово с обща дължина-19,7км.; ОП4- /М/ №4 – район с. Смолница и с. Ловчанци с обща дължина- 21,4км.; ОП5- /М/ №5 – район с. Самуилово с обща дължина-10,2км.; ОП6- /М/ №6 – район с. Дончево с обща дължина-17,2км.; ОП7- /М/ №7 – район с. Ведрина с обща дължина-6,1км.; ОП8- /М/ №8 – район с. Стожер с обща дължина-14,5км.; ОП9- /М/ №9 – район с. Стефаново с обща дължина-16,0 км.; ОП10- /М/ №10 – район с. Победа с обща дължина-16,6 км.; ОП11- /М/ №11 – район с. Царевец с обща дължина-8,5км.; ОП12- /М/ №12 – район с. Овчарово с обща дължина-15,2км.; ОП13- /М/ №13 – район с. Божурово с обща дължина-24,6 км.; ОП14- /М/ №14 – район с. Черна с обща дължина-16,6 км. и ОП15 "Подготвителни работи по общинската пътна мрежа за предпазване от снегонавяване по общинските пътища и улесняване работата при снегопочистването". Подготвителни работи включват: заравняване на банкети, заравняване на банкети и почистване на храсти и саморасли дървета и изрязване на клони надвиснали над пътя изпълнени по списък на приоритетните дейности /по вид и конкретен път/.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 505681 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Предвид стойността на услугата на основание чл.20, ал.1, т.1, буква „б“ във връзка с чл.19, ал.1 и чл.73, ал.1 от ЗОП е решено да се открие открита процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Десет дневен срок от обстоятелството по чл.197, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

20.07.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Тошко Димов Петков

VIII.2) Длъжност

Кмет на община Добричка