Версия за печат

00223-2016-0001

BG-СТАРА ЗАГОРА: 27 - Други услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, БУЛ. РУСКИ № 62, За: ВЕСКА СТОИЛОВА, Р.БЪЛГАРИЯ 6000, СТАРА ЗАГОРА, Тел.: 042 621176, E-mail: csmp-stara_zagora@mh.government.bg, Факс: 042 621132

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.csmp-sz.com.

Адрес на профила на купувача: http://csmp-sz.com/profil-na-kupuvacha/op-po-zop/op-201601.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Определяне на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна през 2016 г. на служителите на филиалите на ЦСМП - Стара Загора в градовете : Стара Загора, Казанлък, Раднево, Чирпан, Мъглиж, Гурково, Павел баня, Гълъбово и с. Братя Даскалови , за сметка на средствата на фонд СБКО.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 27
Публикуване на информацията: ДА
Място на изпълнение: Управлението на ЦСМП - Стара Загора , бул. "Руски" № 62
Код NUTS: BG344
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Възложителят възлага , а Изпълнителя приема да извършва за срок до 31.12.2016 г. осигуряване на храна чрез ваучери за персонала на ЦСМП - Стара Загора на приблизителна стойност 69000 лв.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15800000

Описание:

Различни хранителни продукти

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
69000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

00223 2016 0001

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 728143 от 13.04.2016 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 10 / Обособена позиция №: / Заглавие:Определяне на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна през 2016 г. на служителите на филиалите на ЦСМП - Ст.Загора в градовете : Стара Загора, КазанлъкыРаднево, Чирпан, Мъглиж, Гурково, Павел баня,, Гълъбово и Братя даскалови за сметка на средсдтвата на фонд СБКО за 20165 г.
V.1) Дата на сключване договора
11.07.2016 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
13.04.2016 г. 
V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ТОМБОУ БЪЛГАРИЯ ООД 040336507, БУЛ. КНЯЗ АЛ.ДОНДУКОВ № 11, Р.БЪЛГАРИЯ 1000, СОФИЯ, Тел.: 042 4920000, E-mail: info@tombou.bg, Факс: 02 9805873

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 69000 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, БУЛ. РУСКИ № 62, Р.БЪЛГАРИЯ 6000, СТАРА ЗАГОРА, Тел.: 042 620090, E-mail: csmp-stara_zagora@mh.government.bg, Факс: 042 621132

Интернет адрес/и:

URL: www.csmp-sz.com.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

13.07.2016 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД - ПЛОВДИВ ИДЪНРЕД БЪЛГАРИЯ АД СОФИЯ ТОМБОУ БЪЛГАРИЯ ООД СОФИЯ


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор