Версия за печат

01605-2016-0014

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 12 от 13.07.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

БДЖ-Пътнически превози ЕООД, ул.Иван Вазов №3, За: Б.Николова; инж.И.Шишева, Република България 1080, София, Тел.: 0887 755390; 0885 397498, E-mail: bnikolova@bdz.bg, Факс: 02 9800494

Място/места за контакт: отдел Обществени поръчки; отдел: Ремонт на тягов подвижен състав

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bdz.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bdz.bg/bg/proceduri-po-zop/dostavka-na-rezervni-chasti-za-remont-na-dizelovi-lokomotivi-seriia-07-100-oborudvani-s-pov-ot.html.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Железопътни услуги


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Доставка на резервни части за ремонт на дизелови локомотиви серия 07 100 оборудвани с ПОВ, от парка на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД"

II.3) Кратко описание на поръчката

Доставка на резервни части за ремонт на дизелови локомотиви серия 07 100 оборудвани с ПОВ, от парка на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД", разделена на 7/седем/ обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция №1 - "Доставка на резервни части за ремонт на дизелов двигател". 2.Обособена позиция №2 - "Доставка на резервни части за ремонт на редуктор за задвижване на разпределителен вал и спомагателни задвижвания - група ”69”". 3. Обособена позиция №3 - "Доставка на резервни части за ремонт на турбокомпресор 6ТК". 4. Обособена позиция №4 - "Доставка на резервни части за ремонт на охладителна система дизелов двигател, отопление кабини". 5. Обособена позиция №5 - "Доставка на резервни части за ремонт на всережимен регулатор". 6. Обособена позиция №6 - "Доставка на резервни части за ремонт на ходова част". 7. Обособена позиция №7 - "Доставка на резервни части за ремонт на ел. апаратура за управление, контрол и защита".

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

34631000

Описание:

Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 20 от 11.04.2016 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2016-726915
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2016/S 74 - 130048 от 15.04.2016 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 1605-2016-14
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

726915

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

11.04.2016 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 2, т. 2, буква __ от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

Подадена е само една оферта, от единствен участник за Обособена позиция №2, който отговаря на предварително обявените условия на Възложителя. Участието на един участник, не осигурява в пълна степен, прилагане на принципа за свободна и лоялна конкуренция.

IV.3) Описание на самостоятелно обособените позоции, за които се прекратява процедурата

Обособена позиция №2 - "Доставка на резервни части за ремонт на редуктор за задвижване на разпределителен вал и спомагателни задвижвания - група ”69”".

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg,, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg..

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

13.07.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Димитър Станоев Костадинов
Длъжност: Управител на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД