Версия за печат

00575-2016-0006

BG-Раковски: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ОБЩИНА РАКОВСКИ, пл. България № 1, За: Мариета Димитрова - Ст. юрисконсулт в Община Раковски, Република България 4150, Раковски, Тел.: 03151 2260; 03151 2369, E-mail: oa@rakovski.bg, Факс: 03151 2361

Място/места за контакт: Мариета Димитрова - Ст. юрисконсулт в Община Раковски

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.rakovski.bg.

Адрес на профила на купувача: http://rakovski.bg/page.php?20.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Предоставяне на консултантски услуги при разработването на проектно предложение за кандидатстване на община Раковски, за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, процедура за набиране на проектни предложения BG16M10P002-2.001 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 12
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: територията на Община Раковски
Код NUTS: BG421
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

„Предоставяне на консултантски услуги при разработването на проектно предложение за кандидатстване на община Раковски, за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, процедура за набиране на проектни предложения BG16M10P002-2.001 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци“

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71210000, 71311000, 71356200, 71620000, 79320000

Описание:

Проучвателни и предпроектни архитектурни услуги
Консултантски услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения
Услуги по оказване на техническа помощ
Услуги, свързани с анализи
Услуги по изследване на общественото мнение

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
115000 BGN без ДДС
Най-ниска оферта: 98880, Най-висока оферта: 115000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Ср - Срок за изпълнение на дейностите по поръчката; тежест: 20
Показател: Тп - Техническо предложение ; тежест: 50
Показател: Фп - Предложена цена; тежест: 30
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

00575-2016-0006

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 728999 от 14.04.2016 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 292 / Обособена позиция №: / Заглавие:„Предоставяне на консултантски услуги при разработването на проектно предложение за кандидатстване на община Раковски, за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, процедура за набиране на проектни предложения BG16M10P002-2.001 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци...
V.1) Дата на сключване договора
13.07.2016 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
24.06.2016 г. 
V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ” ДЗЗД, ЕИК 176794219, бул.“ Симеоновско шосе“ № 1, вх. „А“, ет. 6, ап. 83, Република България 1700, София, Тел.: 0879 213383, E-mail: es_energy@abv.bg

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 120000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 115000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Най-ниска цена 98880, Най-висока цена 115000 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.", съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие и Националния бюджет на Република България, процедура за набиране на проектни предложения BG16M10P002-2.001 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци“ и/или осигурено друго финансиране

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

13.07.2016 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

В откритата процедура са подали оферти следните участници: 1. „ЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ“ ООД, гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ № 51, ет. 17, офис № 1707, лице за контакт: Красимира Крумова, тел./факс: 02/862 93 21, e-mail: office@ecoep.com с вх. № на офертата 26-2113-1, подадена на 04.05.2016г. в 11:45:40ч. по куриер на куриерска фирма „ЕКОНТ“; 2. „ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ“ ДЗЗД, гр. София, бул. „Черни връх“ № 59А - Партер, тел.: 0879/21 33 83, e-mail: es_energy@abv.bg с вх. № на офертата 26-2122-1, подадена на 12.05.2016г. в 11:43:23ч. по куриер на куриерска фирма „ЕКОНТ“. ДЗЗД-то се състои от „ЕС-ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ“ ЕООД – гр. София и „ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ“ ЕООД – гр. Шумен. 3. ОБЕДИНЕНИЕ ДЗЗД „РАКОВСКИ ЛОГИСТИК“, гр. София, ул. „Резбарска“ № 178, вх. „Е“, ет. 1, ап. 1, лице за контакт: Цветомир Александров Калчев, тел.: 0898/490 466, е-mail: magisteriumbg@gmail.com с входящ № на офертата 26-2125-1, подадена на 13.05.2016г. по куриер на куриерска фирма „ЕКОНТ“ в 10:06:23ч. Обединението се състои от следните фирми: „ЕКО ЛОГИСТИК А“ ЕООД – гр. София и „МАГИСТЕРИУМ“ ООД – гр. София. 4. КОНСОРЦИУМ „ППМ-ЕС ПИ“, гр. София, бул. „Витоша“ № 39, тел.: 02/953 35 67; факс: 02/953 35 67, e-mail: office@ppmanagement.eu с вх. № на офертата 26-2126-1, подадена чрез куриер на куриерска фирма „ЕКОНТ“ в 10:09:57ч. на 13.05.2016г. Консорциумът се състои от „ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ“ ООД – гр. София и „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ“ ООД – гр. Шумен.


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор