Версия за печат

02709-2016-0088

BG-Ботевград:

Решение за откриване на процедураРешение номер 290 от дата 12.07.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 201617476

BG412, Териториално поделение Държавно горско стопанство Ботевград, гр Ботевград бул Цар Освободите 26, За: инж. Иван Олегов Степанов, България 2140, Ботевград, Тел.: 0723 60003, E-mail: dgsbotevgrad@abv.bg, Факс: 0723 60003

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160712fdpn7268025.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Териториално поделение Държавно горско стопанство Ботевград


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Извършване на техническо обслужване на компютърна и офис техника, включваща нейната поддръжка и ремонт, доставка на резервни части и консумативи и доставка на нова компютърна техника за срок от 36 месеца за ТП ДГС Ботевград.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Извършване на техническо обслужване на компютърна и офис техника, включително нейната поддръжка и ремонт, доставка на резервни части и консумативи и доставка на нова компютърна техника за нуждите на ТП ДГС Ботевград за срок от 36 месеца.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Не се налага разделяне на поръчката на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 13500 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Процедурата завършва с Решение за избор на изпълнител или за прекратяване, което си е обжалваем акт.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

12.07.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Иван Олегов Степанов

VIII.2) Длъжност

Директор