Версия за печат

00753-2016-0009

BG-Свищов:

Решение за откриване на процедураРешение номер 1128-РД-01-03 от дата 12.07.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000133965

BG321, Община Свищов, ул. Цанко Церковски №2, За: Даниела Станкова - Нач. отдел ОП, Мирослава Иванова - ст. експерт ОП, Зорница Цветанова - ст. експерт ОП, България 5250, Свищов, Тел.: 0631 68111, E-mail: op@svishtov.bg, Факс: 0631 60504

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.svishtov.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=91.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол” със следните обособени позиции: Обособена позиция №1 „Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол по НПМФЖС на обекти със следните административни адреси: гр. Свищов, ул. Черни връх, №49, бл.Мургаш, вх.А и вх.Б” и гр. Свищов, ул. Генерал Киселов, №2, бл. Радецки 3, вх.б”. Обособена позиция №2 „Упражняване на строителен надзор на обект: "Преустройство и промяна предназначението на част от бивша училищна сграда на СОУ „Алеко Константинов“ в „Домашен патронаж" по Проект „Красива България“.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Описание на предмета на обществената поръчка за всяка една от обособените позиции: 1. Обособена позиция №1 е свързана с изпълнението на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Програмата е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по - добри условия на живот за гражданите в многофамилните жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнена среда. Изпълнителят следва да упражнява строителен надзор съгласно чл.168, ал.1 във връзка с чл.168, ал.2 от ЗУТ в т.ч. изготвяне на окончателен доклад съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ, изпълняване на функциите на координатор по безопасност и здраве съгласно чл.5, ал.3 от Наредба №2 от 2004 година за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажните работи за всяка една жилищна сграда, както и оказване на експертна подкрепа на възложителят до въвеждането им в експлоатация. Изпълнителят следва да извърши инвеститорския контрол в полза на Възложителя за осъществяване на контрол върху изпълняваните СМР за конкретно посочени многофамилни жилищни сгради, тяхното съответствие с проектната документация за всеки един от обектите в обхвата на обособената позиция. Инвеститорския контрол следва да съблюдава изискванията на ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от допустимите и одобрени за финансиране дейности. В обхвата на обособената позиция са включени следните жилищни сгради: • Жилищна сграда със следния административен адрес: гр. Свищов, ул. Черни връх, №49, бл.Мургаш, вх.А и вх.Б; • Жилищна сграда със следния административен адрес: гр. Свищов, ул. Генерал Киселов, №2, бл. Радецки 3, вх.Б. 2. Обособена позиция №2 е свързана с изпълнението на обект: "Преустройство и промяна предназначението на част от бивша училищна сграда на СОУ „Алеко Константинов“ в „Домашен патронаж” по Проект „Красива България“. Изпълнителят следва да упражнява строителен надзор съгласно чл.168, ал.1 във връзка с чл.168, ал.2 от ЗУТ в т.ч. изготвяне на окончателен доклад съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ, изпълняване на функциите на координатор по безопасност и здраве съгласно чл.5, ал.3 от Наредба №2 от 2004 година за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажните работи на обекта, да изготви технически паспорт както и оказване на експертна подкрепа на възложителят до въвеждането им в експлоатация. Подробните изисквания за изпълнението са посочени в Техническите спецификации за съответната обособена позиция, неразделна част от документация за участие.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 15565 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Предвид обстоятелството, че естеството на услугата позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации и не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в Закона за обществените поръчки ред за публично състезание. Провеждането на предвиденото в ЗОП – публично състезание гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства по програмата. С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най - добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура, целта, на която от друга страна е да защити обществения интерес, посредством осъществяване на контрол върху разходването на средства и едновременно с това да насърчи конкуренцията, като създаде равни условия и прозрачност при участието в процедурата.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно член 197 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

12.07.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Генчо Божинов Генчев

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Свищов