00038-2015-0025

BG-Габрово:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Габрово, пл. Възраждане № 3, За: Н. Димитров, България 5300, Габрово, Тел.: 066 818382, E-mail: n.dimitrov@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Място/места за контакт: Община Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.gabrovo.bg/151-.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Услуги
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 44 от 15.04.2015 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00038-2015-0025
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществена поръчка обхваща: услуги по сервизно обслужване и поддръжка на автомобилите от автопарка на ОП "Благоустрояване/Община Габрово и второстепенните разпоредители, в т.ч., но не само: - диагностициране състоянието на автомобилите; - техническо обслужване и ремонт на дефектирали части; - смяна на автомобилните гуми /монтаж, демонтаж и баланс/; - транспортиране на аварирал автомобил, който нямат възможност за предвижване на собствен ход и е с място на авария над 10 км от сервиза на Изпълнителя, е за сметка на Изпълнителя. доставка на резервни авточасти, консумативи, смазочни материали и принадлежности, необходими при сервизната дейност.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 519-ОПБС-15 от 13.07.2015 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

„НИМ ТРАНС СЕРВИЗ“ ООД; ЕИК 107586218, бул. Бойката № 12, Република България 5300, гр. Габрово, Тел.: 0897 950624, Факс: 066 803320

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава срещу възнаграждение да изпълни услугa по сервизно обслужване и поддръжка на МПС-ва от автопарка на ОП „Благоустрояване“ и доставка на необходимите авточасти, съгласно Техническите спецификации на Възложителя, Техническото предложение и Ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност посочена в договора
75833.33 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

05.07.2016 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
75833.81 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

06.07.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Таня Венкова Христова
Длъжност: Кмет на Община Габрово