Версия за печат

02709-2016-0086

BG-Чипровци:

Решение за откриване на процедураРешение номер 246 от дата 06.07.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760138

BG312, СЗДП ТП Държавно горско стопанство Чипровци, ул.Васил Левски №19, За: Инанка Тодорова Георгиева, България 3460, Чипровци, Тел.: 09554 2197, E-mail: dgstp_chiprovci@abv.bg, Факс: 09554 2197

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160706EHmf7240951.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Стопанисване и охрана на горски територии - държавна собственост


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Текущ ремонт на горски пътища за нуждите на ТП ДГС Чипровци за срок от 1 (един месец) - Камионен горски път „Митровци - Лещарски дол - Криви рът - Буни връх - Велин дол, Чипровци”

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

"Текущ ремонт на горски пътища за нуждите на ТП ДГС Чипровци за срок от 1 (един месец) - Камионен горски път „Митровци - Лещарски дол - Криви рът - Буни връх - Велин дол, Чипровци”

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Ниска стойност на поръчката и еднотипна работа, предмета е текущ ремонт на съществуващи горски пътища, което е предпоставка за изпълнението на поръчката от 1 изпълнител и не е целесъобразно разделянето и на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 12000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно част шеста, Глава двадесет и седма, чл.197 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

06.07.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж.Красимир Цветков Вълков

VIII.2) Длъжност

директор