Версия за печат

00267-2016-0069

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедураРешение номер 3064 от дата 05.07.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 0004715040604

BG421, Общинско предприятие Чистота - гр.Пловдив, ул.Даме Груев № 64А, За: Тодор Анчев - главен юрисконсулт дирекция Обществени поръчки, България 4004, Пловдив, Тел.: 032 656726, E-mail: tchistota.plov@abv.bg, Факс: 032 656760

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.chistota-plovdiv.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://chistota-plovdiv.com/obshtestveni_porachki.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка чрез финансов лизинг за срок от 36 (тридесет и шест) месеца на 2 (два) броя нови специализирани автомобила за сметосъбиране и сметоизвозване и на 1 (един) брой нова мултифункционална машина с предназначение метене, миене и зимно поддържане на велоалейната мрежа и тротоарните пространства на гр.Пловдив, необходими за нуждите на ОП „Чистота” – гр.Пловдив”.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка чрез финансов лизинг за срок от 36 (тридесет и шест) месеца на 2 (два) броя нови специализирани автомобила за сметосъбиране и сметоизвозване и на 1 (един) брой нова мултифункционална машина с предназначение метене, миене и зимно поддържане на велоалейната мрежа и тротоарните пространства на гр.Пловдив, необходими за нуждите на ОП „Чистота” – гр.Пловдив.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предмета на проъчката попада в една група доставки съгласно Общия терминологичен речник (CPV) и не включва разнородни дейности, поради което не е целесъобразно същата да бъде разделяна на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 916666.67 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Предвид това, че не са налице условия за провеждане на процедури на договаряне и състезателен диалог, което предполага обществената поръчка да бъде възложена посредством открита процедура. Провеждането на открита процедура по чл.74 от ЗОП, във връзка с чл. 18, ал. 1, т.1 от ЗОП гарантира в максимална степен свободна и лоялна конкуренция при избор на изпълнител, ефективно и целесъобразно разходване на бюджетни средства.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

05.07.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Иван Василев Стоянов

VIII.2) Длъжност

Директор на Общинско преприятие Чистота - гр.Пловдив, упълномощен със Заповед № 16ОА432/29.02.2016г. на Кмета на Община Пловдив