Версия за печат

00841-2016-0008

BG-с.Ковачевци:

Решение за откриване на процедураРешение номер 15 от дата 05.07.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000386694

BG414, Община Ковачевци, с.Ковачевци, п.к.2450, община Ковачевци, област Перник, За: Бойка Лозанова, България 2450, с.Ковачевци, Тел.: 0886 747178, E-mail: oba_kovachevtsi@abv.bg, Факс: 0359 000000

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://kovachevtsi.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://kovachevtsi.com/?page_id=223.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги свързани с подготовка на заявление за подпомагане, последващо управление и отчитане на проектно предложение: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежна на територията на Община Ковачевци”; проектно предложение: Рехабилитация на Общински път МП Рек 3071/ III – 623 – 1 800м“; проектно предложение: „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение в селата Ковачевци, Сирищник, Светля, Косача, община Ковачевци до максимално допустимата стойност за един обект по ПРСР 2014 - 2020“, проектно предложение: „Реконструкция на Целодневна детска градина- с. Лобош, община Ковачевци“ и проектно предложение „Основен ремонт и саниране на кметство в с. Калище, община Ковачевци, с цел подобряване на енергийната ефективност кметство в с. Калище, община Ковачевци“.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на поръчката включва за всяко отделно проектно предложение:Дейност 1: Предоставяне на консултантски услуги, свързани с подготовката на проекта, включващи: подготовка на заявление за кандидатстване за финансово подпомагане, окомплектоване на документите за кандидатстване, анализ на икономическа и екологическа устойчивост на проекта и инвестицията и други икономически и социални анализи, нормативно изискуеми за конкретни дейности, подлежащи за подпомагане; Дейност 2: Предоставяне на консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проекта, включително подготовката на заявки за плащане и окомплектоването на изискуемите документи за отчитане, както и изготвяне на документации за участие в обществени поръчки;

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Услугата се възлага във връзка с кандидатстване за финансиране по мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

По преценка на възложителя разделянето в обособени позиции не е извършено, тъй като дейностите, част от предмета на поръчката по същество предвиждат идентични дейности, които изискват еднаква налична изходна информация. За възложителя е от значение да се осъществява бърза и лесна комуникация в процеса на подготовка, без излишно административно натоварване.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 223500.23 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят провежда някоя от предвидените в чл. 18, ал. 1, т. 1-11 на ЗОП процедури. В настоящият случай, прогнозната стойност на обществената поръчка с оглед провединте от възложителя процедури, предвижда прилагане на избрания ред за възлагане - чрез открита проедура. Предвид обстоятелството, че не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за провеждане на открита процедура. Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства по проекта. С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най-добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура. Посредством тази процедура се цели и защитаване на обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и са създадат равни условия и прозрачност при провеждане на процедурата

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалби се подават съгласно сроковете в ЗОП, регламентирани в чл.197 ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

05.07.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Васил Кирилов Станимиров

VIII.2) Длъжност

Кмет на община Ковачевци