Версия за печат

00338-2016-0011

BG-Разград:

Решение за откриване на процедураРешение номер ЗОП-25 от дата 04.07.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000505910

BG324, ОБЩИНА РАЗГРАД, гр.Разград, общ.Разград, обл.Разград, бул.Бели Лом № 37А, За: Станислава Русева и инж.Емилия Георгиева-Михайлова, България 7200, Разград, Тел.: 084 618261; 084 618183, E-mail: obshtina@razgrad.bg, Факс: 084 660090

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.razgrad.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160704zfpH1664762.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Изпълнение на СМР за ремонт на улици в гр.Разград и населените места на територията на община Разград"

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Поръчката обхваща изпълнение на строително - монтажни работи, свързани с ремонт на улици и прилежащи асфалтови паркинги и уширения, ако възникне такава необходимост, разположени в гр.Разград и населените места на територията на община Разград, съобразно възникналите потребности и в рамките на финансовия ресурс на възложителя. Поръчката обхваща изпълнение на следните видове работи: изкопни и насипни работи свързани с предмета на поръчката; демонтажни и монтажни работи по полагане на бетонови бордюри и ивици; трошенокаменна основа; изрязване и фрезоване на асфалтови настилки, доставка, превоз, полагане и уплътняване на асфалтови смеси за профилиране, кърпежи и настилки; бетонови работи, свързани с изпълнението на поръчката, обработка на пукнатини в асфалтовите настилки; ремонт на улични принадлежности, асфалтови тротоари, прилежащи асфалтови паркинги и отводднителни съоръжения; повдигане/сваляне на РШ и УО; натоварване и извозване на строителните отпадъци; временна организация на движението при изпълнение на строително - монтажни работи и др., възникнали по технологични причини в хода на изпълнение на поръчката. Улиците и участъците за извършване на строително - монтажни работи, както и начинът за извършване на ремонта, ще се определят от възложителя. Предвижда се да се извърши ремонт на ул."Христо Смирненски", ул."Витоша" и/или др.улици в гр.Разград, съобразно финансовия ресурс на възложителя, както и ремонтни работи по улици в населените места на територията на община Разград.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Не е целесъобразно обществената поръчка да бъде разделяна на обособени позиции. Естеството на изпълнение на поръчката и включените за изпълнение работи в нейния предмет не предполагат необходимост от разделяне на обособени позиции. липсват ясни критерии и наличие на разграничителни белези, по които да се обособят отделни обекти, респективно отделни обособени позиции в предмета на обществената поръчка. В допълнение на изложеното, съгласно изискванията на възложителя по техническата спецификация на обществената поръчка улиците и участъците, по които ще се извършват строително - монтажни работи, както и начинът на извършване на ремонта, ще се определят от възложителя, като изпълнението на поръчката е до размера на средствата, които възложителят може да осигури, което достатъчно ясно обосновава обективната невъзможност за разделяне на поръчката на обособени позиции, към момента на обявяване на поръчката.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 166666 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С оглед прогнозната стойност на обществената поръчка, изчислена към датата на решението, в размер, посочен в Раздел IV.7) на настоящото решение, която попада в праговете, посочени в чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП, избраният вид процедура е публично състезание на основание чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП. Съгласно чл.18, ал.2 от ЗОП публичното състезание е процедура, при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Възложителят не изисква обединенията да имат определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчката и не поставя условие за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица и това не е необходимо за изпълнение на поръчката. Настоящото отбелязване е в съответствие с чл.10, ал.2 от ЗОП.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП - жалби могат да се подават в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.179 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

04.07.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

ГАЛИНА МИЛКОВА ГЕОРГИЕВА - МАРИНОВА

VIII.2) Длъжност

ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА РАЗГРАД, определена със Заповед № 1587 от 26.11.2015 г. на кмета на Община Разград