00396-2016-0001

BG-Борово: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Борово, област Русе, ул. Никола Й.Вапцаров № 1a, За: Кмет на Община Борово, България 7174, Борово, Тел.: 08140 2253, E-mail: borovo@borovo.org, borovo_op@b-trust.org, Факс: 0817 71774

Място/места за контакт: Община Борово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.borovo.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.borovo.org/bg/oporachki.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Изготвяне на технически проекти и осъществяване на авторски надзор за пътища и улици на територията на Община Борово, с цел кандидатстване по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.“ с обособени позиции: Обособена позиция №1 – „Рехабилитация на участъци от общински пътища RSE 1001 и RSE 2002 в Община Борово“ Обособена позиция №2 – „Реконструкция на улици в Община Борово“.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 12
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: На територията на Община Борово
Код NUTS: BG323
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни задълженията си, описани договора (и приложенията към него) за обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на технически проекти и осъществяване на авторски надзор за пътища и улици на територията на Община Борово, с цел кандидатстване по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.“, обособена позиция № 2 - „Реконструкция на улици в община Борово“ в съответствие с Техническото задание и приети: Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, явяващи се неразделна част от договора. Предметът на договора включва изпълнение на следните етапи: 1. Изготвяне на технически проект съгласно Техническо задание, представляваща неразделна част от договора, включително съдействие при съгласуване на проектите със съответните контролни органи в случаите, в които се изисква.2. Осъществяване на авторски надзор по време на строителството и изготвяне на екзекутивни чертежи в случай, че това се налага.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71320000

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
213526 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: ТО – техническа оценка; тежест: 50
Показател: ЦО – ценова оценка (предложена цена); тежест: 50
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

№ 00396-2016-0001

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление на профил на купувача
Номер на обявлението в ДВ 715475 от 23.02.2016 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № С-1 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:„Рехабилитация на участъци от общински пътища RSE 1001 и RSE 2002 в Община Борово“
V.1) Дата на сключване договора
06.06.2016 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
22.04.2016 г. 
V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„Ен Ес Проект“ ЕООД, ЕИК:203586378, представлявано от Силвия Фандъкова – управител, ул. «Княз Борис I ”, № 213, ет. 10, ап. 37, Реупублика България 1202, София, Тел.: 02 8310564, E-mail: office@nsproject.bg, Факс: 02 8310564

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 156026 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № С-2 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:„Реконструкция на улици в Община Борово“
V.1) Дата на сключване договора
06.06.2016 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
22.04.2016 г. 
V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„ЕН ЕС ПРОЕКТ“ ЕООД, ЕИК:203586378, представлявано от Силвия Станиславова Фандъкова – управител, ул. «Княз Борис I”, №213, ет.10, ап.37, Република България 1202, София, Тел.: 02 8310564, E-mail: office@nsproject.bg, Факс: 02 8310564

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 57500 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Техническото проектиране се възлага с цел кандидатстване по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Срокът за обжалване е съгласно част Шеста, Глава Двадесет и седма, чл.197 от ЗОП.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

04.07.2016 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1. Участник №1: “Илия Бурда“ ЕООД, ЕИК:130138798, със седалище и адрес на управление: гр. София 1618, жк.”Бъкстон” бл. 20, вх. Е, ап.98, представлявано от Илия Бурда – управител, с подадена оферта вх.№ 30-00-110 от 22.03.2016г. 2. Участник №2: „Ен Ес Проект“ ЕООД, ЕИК:203586378 със седалище и адрес на управление: гр.София, 1202, ул. «Княз Борис I ”, № 213, ет. 10, ап. 37, представлявано от Силвия Фандъкова – управител, с подадена оферта вх.№ 30-00-113 от 22.03.2016г. 3. Участник №3: “Дезира - С“ ООД, ЕИК:200146968, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4002, ул.”Атон” №16, представлявано от Гергана Кривошапкова – управител, с подадена оферта вх.№ 30-00-114 от 22.03.2016г.


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор