Версия за печат

00575-2016-0005

BG-Раковски: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ОБЩИНА РАКОВСКИ, пл. България № 1, За: Мариета Димитрова - Ст. юрисконсулт в Община Раковски, Република България 4150, Раковски, Тел.: 03151 2369; 0884 188277, E-mail: oa@rakovski.bg, Факс: 03151 2361

Място/места за контакт: Мариета Димитрова - Ст. юрисконсулт в Община Раковски

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.rakovski.bg.

Адрес на профила на купувача: http://rakovski.bg/page.php?20.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Реконструкция на улична мрежа в гр. Раковски"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: гл. Раковски
Код NUTS: BG421
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Предметът на поръчката е изпълнението на реконструкция на улиците „Москва” и „Първи май“. Улиците към момента са без трайна настилка. Обектът представлява реконструкция на участъци от улиците с обща дължина 1 020 м. /ул. „Първи май” - 272м., ул. „Москва” - 748м./ Разглежданите обекти се явяват улици от V и VІа от основния транспортно – комуникационен поток на населеното място. Улиците са с добре развити ситуационни характеристики и не се налага промяна в ситуационно отношение - запазва се съществуващото положение. Подробно описание на видовете строителни работи и изискванията за технологията на изпълнението им са посочени в инвестиционния проект.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233120

Описание:

Строителни и монтажни работи на пътища

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
629891.43 BGN без ДДС
Най-ниска оферта: 565991.18, Най-висока оферта: 629891.43 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Срок за изпълнение ; тежест: 25
Показател: Технологична последователност на строителните процеси ; тежест: 15
Показател: Предложена цена за изпълнение на поръчката ; тежест: 60
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

00575-2016-0005

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 728155 от 13.04.2016 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 289 / Обособена позиция №: / Заглавие:"Реконструкция на улична мрежа в гр. Раковски"
V.1) Дата на сключване договора
01.07.2016 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
08.06.2016 г. 
V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ИСА 2000 ЕООД, ЕИК 831040520, ул. Николай Коперник № 25, Република България 1111, София, Тел.: 02 8079574, E-mail: andon.grozev@isa2000.bg, Факс: 02 9733178

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 635967.39 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 629891.43 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Най-ниска цена 565991.18, Най-висока цена 629891.43 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

01.07.2016 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

Подадени в откритата процедура са общо четири оферти - всички на дата 11.05.2016г. в следния ред: 1. „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, гр. Пловдив, бул. „Найчо Цанов“ № 8, тел.: 032/63 82 80, факс: 032/63 10 47, e-mail: pating@abv.bg с вх. № на офертата 26-53-1, подадена в 09:17:27ч. – лично; 2. „ИСА 2000“ ЕООД, гр. София, ул. „Николай Коперник“ № 25, тел.: 02/807 95 71, факс: 02/973 31 78, e-mail: andon.grozev@isa2000.bg с вх. № на офертата 26-678-2, подадена в 14:36:39ч. – лично; 3. „ИНЖСТРОЙ МЕХАНИЗАЦИЯ“ ООД, гр. Пловдив, ул. „Булаир“ № 30, тел.: 0887/22 66 40; e-mail: zlhristova@abv.bg с вх. № на офертата 26-1370-1, подадена в 14:50:45ч. – лично; 4. ДЗЗД „РАКОВСКИ 2016“, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ № 66, тел.: 0895/55 15 34, лице за контакт: Георги Петканин, e-mail: verastroi@gmail.com с вх. № на офертата 26-2121-1, подадена в 15:25:08ч. – лично. ДЗЗД „РАКОВСКИ 2016“, гр. София се състои от "ВЕРА СТРОЙ" ЕООД, ЕИК 200562468 и "ИНФРА СТРОЙ ПЛОВДИВ" ЕАД, ЕИК 203674697.


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор