Версия за печат

00808-2016-0003

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер A-514 от дата 29.06.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695096

BG, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, бул. Д-р Г. М. Димитров №52А, За: Динко Мандов, България 1797, София, Тел.: 087 9504411, E-mail: Dinko.Mandov@damtn.government.bg, Факс: 02 9861707

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.damtn.government.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.damtn.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=8&lang=bg.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка и монтаж на офис обзавеждане, съгласно техническата спецификация на възложителя (съдържа се в документацията за участие) след заявка, в която се посочва обзавеждането по вид и количество.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции не е приложимо

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 100000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалбата може да се подава в десет дневен срок от изтичане на пет дневния срок по чл.100 ал.5 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

29.06.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Стефан Иванов Цанков

VIII.2) Длъжност

Председател