Версия за печат

01118-2016-0005

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер 0094-1482 от дата 29.06.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 131516795

BG, Изпълнителна агенция Електронни съобщителни мрежи и информационни системи, ул. Ген. Й. В. Гурко № 6, За: Георги Грудев, началник на отдел Обществени поръчки, България 1000, София, Тел.: 02949 2324, E-mail: ggrudev@esmis.government.bg, Факс: 02949 2404

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.esmis.government.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.esmis.government.bg/page.php?c=9.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: ИА ЕСМИС изгражда,поддържа,развива,експлоатира и управлява ЕЕСМ за нуждите на нац.сигурност, която е част от Интегрираната комуникационно-информационна система за у-ние на страната и въоръжените сили.


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на ИА ЕСМИС, обособени в следните позиции: Обособена позиция № 1 - Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за 12 броя обекти на средно напрежение; Обособена позиция № 2 - Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за 52 броя обекти на ниско напрежение.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обем на поръчката: - Обособена позиция № 1: Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на ИА ЕСМИС за 12 броя обекти на средно напрежение. Прогнозно количество електроенергия за срок от една година: 3 500 MWh, прогнозна стойност на поръчката за една година: 350 000 лв. без ДДС; - Обособена позиция № 2: Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на ИА ЕСМИС за 52 броя обекти на ниско напрежение. Прогнозно количество електроенергия за срок от една година: 2 100 MWh, прогнозна стойност на поръчката за една година: 210 000 лв. без ДДС. Изисквания към изпълнението на поръчката, приложими за двете обособени позиции: 1.Изпълнителят, извършващ доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група, да е лицензиран търговец на електрическа енергия, съгласно чл. 39 във връзка с чл. 69 и чл. 69 а от Закона за енергетиката и координатор на балансираща група; 2.Изпълнителят осигурява на купувача услуга по прогнозиране на потреблението и отговорност за балансиране. 3. Предлаганата цена да включва активна електрическа енергия, разходи за балансиране и разходи на изпълнителя за осигуряване на гореописаните услуги. 4. Възложителят няма да заплаща такса за участие в балансираща група. 5. Възложителят се определя като непряк член на стандартна балансираща група. 6. Плащанията на задълженията от страна на възложителя да бъдат разсрочени в рамките от 20 до 30 календарни дни. 7. Изпълнителят да предоставя към фактурата приложение за месечното потребление на ел. енергия за всеки обект поотделно. Списъкът на обектите на Възложителя, прогнозна консумация на електрическа енергия и ориентировъчна стойност за една година и по тримесечия е публикуван в одобрената документация към поръчката, находяща се в електронната преписка към поръчката - обособена част от профила на купувача в уебсайта на ИА ЕСМИС: https://www.esmis.government.bg/page.php?c=9&id=48

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 560000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Мотивът за избор на открита процедура за възлагане на настоящата обществена поръчка е разпоредбата на чл. 73, ал. 1 във връзка с чл. 19, ал. 1 и чл.18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществени поръчки. Откритата процедура по реда на ЗОП гарантира публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация. Дава възможност на всички заинтересовани лица да подадат оферта, което в максимална степен ще обезпечи интереса на ИА ЕСМИС.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалби могат да се подават в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

29.06.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Димитър Борисов Пелтеков

VIII.2) Длъжност

Директор на Дирекция „Инженерно-технически системи“ в ИА ЕСМИС