Версия за печат

00546-2016-0012

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер З-211 от дата 29.06.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000662776

BG411, Специализирана болница за активно лечение по онкология-ЕАД, ул. Пловдивско поле №6, За: Ваня Василева-Кисьова, Силвия Маринова, Цветолюба Васева, България 1756, София, Тел.: 02 8076355, E-mail: tzvaseva@sbaloncology.bg, Факс: 02 8706321

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.sbaloncology.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.sbaloncology.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160623rhZE818964.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Избор на изпълнител за осигуряване на абонаментна поддръжка на приложни програмни продукти, изграждащи болничната информационна система на „Специализирана болница за активно лечение по онкология” ЕАД, гр. София

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка е „Избор на изпълнител за осигуряване на абонаментна поддръжка на приложни програмни продукти, изграждащи болничната информационна система на „Специализирана болница за активно лечение по онкология” ЕАД, гр. София, подробно описани в Приложение № 1 - Техническa спецификация, неразделна част от утвърдената покана.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

С оглед на факта, че предмета на поръчката касае абонаментна поддръжка на приложни програмни продукти, изграждащи съществуваща болничната информационна система, а не доставка или изграждане на нова такава, считаме, че не съществува достатъчно добра алтернатива или заместител и отсъствието на конкуренция не се дължи на изкуствено стесняване на параметрите на поръчката. Същевременно, поради предмета на поръчката и естеството на услугата, която се цели да бъде възложена, не считаме, че съществува възможност за разделянето и в обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 143000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Прогнозната стойност на поръчката е 143000 лв. (сто четиридесет и три хиляди лв.) без ДДС за срок от 12 месеца. Съгласно чл.20 ал.2 т.2 от ЗОП Възложителите прилагат процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 13, когато обществените поръчки имат прогнозна стойност при доставки и услуги, включително и услугите по приложение № 2 - от 70 000 лв. до съответния праг по ал. 1 в зависимост от вида на възложителя и предмета на поръчката. Съгласно чл. 182, ал.1 от ЗОП Възложителят може да проведе пряко договаряне с определени лица при наличие на някое от основанията по чл. 79, ал. 1, т. 3 ЗОП. В случая считаме, че поръчката може да бъде изпълнена само от “Гама Консулт-Калинкин, Прокопов и Сие” поради основанията, предвидени в чл.79, ал.1, т.3 б.в - наличие на изключителни права, включително на права на интелектуална собственост. С оглед на факта, че предмета на поръчката касае абонаментна поддръжка на приложни програмни продукти, изграждащи съществуваща болничната информационна система, а не доставка или изграждане на нова такава, считаме, че не съществува достатъчно добра алтернатива или заместител и отсъствието на конкуренция не се дължи на изкуствено стесняване на параметрите на поръчката. Същевременно, поради предмета на поръчката и естеството на услугата, която се цели да бъде възложена, не считаме, че съществува възможност за разделянето и в обособени позиции. Съществува наличие на авторски права на “Гама Консулт-Калинкин, Прокопов и Сие” върху приложните програмни продукти Гама Кодмастер, Гама МултиЛаб, Гама Стор, Гама Диети, Гама Калк, Гама Конт, Гама Конкурент, Гама ИНТРАНЕТ и техните модули. Възлагането на настоящата поръчка на друго лице би довело до нарушаване на тези права. Същото се доказва чрез: свидетелство за търговска марка № 53959 и Уведомление от Патентно ведомство; декларация от “Гама Консулт-Калинкин, Прокопов и Сие” за притежание на изходния код и правата върху приложните програмни продукти и прилежащите им модули, предмет на настоящата поръчка. Съгласно чл.3, ал.1, т.1 от Закон за авторското право и сродните му права: „Обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма, ....включително произведения на научната и техническата литература, на публицистиката и компютърни програми.” Предвид това може да се приеме, че само лицето, което което притежава авторски и/или изключителни права върху информационната система има прво да реализира софтуерна поддръжка. Всички модули, обслужващи болничната информационна система на СБАЛО ЕАД, са проектирани и разработени от “Гама Консулт-Калинкин, Прокопов и Сие”СД изключително за нуждите на лечебното заведение. В подкрепа на изложените мотиви, възложителят разполага с Договор №№Д5-4/13.02.13 г. за изграждане и внедряване на информационна система; №Д6-41/01.12.10 г за доствка на приложен софтуер; Договор № Д9-5/29.10.2008г. и към него Анекс 1 №Д1-647/17.12.09г.; за проектиране, разработка и доставка на програмни продукти; Договор№ 1186/12.07.07 г. за изграждане и внедряване на информационна система в СБАЛО ЕАД. С оглед на всичко гореизложено, поканата за участие в процедурата е отправена до “Гама Консулт-Калинкин, Прокопов и Сие” СД. Критерий за възлагане на поръчката: най-ниска предложна цена. На основание чл.233, ал.2, т.1, б.б от ЗОП, Агенцията по обществени поръчки (АОП) не осъществява предварителен контрол върху настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка, поради предвидената прогнозна стойност за изпълнението и. Същевременно решението не подлежи на контрол, осъществяван от АОП на основание чл. 232 от ЗОП, ( т.7 от пар.29 от ДЗР на ЗОП, гласи, че чл. 232 ЗОП влиза в сила от 01.09.16 г.) В този смисъл Възложителят се намира в невъзможност да приложи чл. 236 ЗОП

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

“Гама Консулт-Калинкин, Прокопов и Сие”СД, ЕИК 121562456 - чл. 64 от ППЗОП

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

срок за подаване на офертата - 11.07.2016 г.; провеждане на договарянето - 12.07.2016 г. , от 10 часа в заседателната зала на СБАЛО ЕАД

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

ЧЛ.197 ОТ ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

29.06.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

д-р ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ АНГЕЛОВ

VIII.2) Длъжност

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР