Версия за печат

00826-2016-0002

BG-София: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия Свети Наум ЕАД, ул. Доктор Любен Русев № 1, За: Боряна Колевска, Република България 1113, София, Тел.: 02 9702283, E-mail: svnaum.obshtestveni_porachki@abv.bg, Факс: 02 8709309

Място/места за контакт: Боряна Колевска

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.svnaum.com/bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на хранителни продукти за нуждите на болничната кухня на МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр. София по седем обособени позиции, както следва: І. Мляко и млечни продукти, ІІ. Хляб, хлебни и тестени изделия, ІІІ. Месо, птици, риба и яйца, ІV. Плодове, зеленчуци и варива, V. Консерви, конфитюр и лютеница, VІ. Захар, олио и други хранителни продукти, VII. Сушени плодове.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: Адреса на управление на МБАЛНП Свети Наум ЕАД в гр. София, на ул. Д-р Любен Русев № 1 – болнична кухня.
Код NUTS: BG411
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Предмет на договорите: Доставка на хранителни продукти за нуждите на болничната кухня на МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр. София по седем обособени позиции, както следва: І. Мляко и млечни продукти, ІІ. Хляб, хлебни и тестени изделия, ІІІ. Месо, птици, риба и яйца, ІV. Плодове, зеленчуци и варива, V. Консерви, конфитюр и лютеница, VІ. Захар, олио и други хранителни продукти, VII. Сушени плодове. Пределните количества на стоките, предмет на договорите, са съгласно утвърдената техническа спецификация.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15000000, 15332200, 15331000, 15500000, 15810000, 15100000, 15200000, 03220000, 15830000, 15870000, 15400000, 15331130, 15331400, 15331450, 15332270

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Конфитюри, желета, мармалади, пюрета и каши от плодове
Зеленчуци, преработени
Млечни продукти
Хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия
Месо и месни продукти
Риба и други водни животни, преработени и консервирани
Зеленчуци, плодове и черупкови плодове
Захар и свързани с нея продукти
Хранителни подправки и сосове
Животински или растителни масла и мазнини
Фасул, грах, пиперки, домати и други зеленчуци, преработени
Зеленчуци в консерва и/или в кутия
Маслини, преработени
Плодови пюрета

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
143716.8 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

ID №00067

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 718451 от 09.03.2016 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 147 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Договор за изп. на общ. поръчка за Доставка на хранителни продукти за нуждите на болничната кухня на МБАЛНП „Св. Наум” ЕАД по седем обособени позиции, както следва: І. Мляко и млечни продукти; ІІ. Хляб, хлебни и тестени изделия; ІІІ. Месо, птици, риба и яйца; ІV. Плодове, зеленчуци и варива;V.Консерви, конфитюр и лютеница;VІ.Захар, олио и други хранителни продукти,VII.Сушени плодове-по ОП № 1 и 4
V.1) Дата на сключване договора
06.06.2016 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
16.05.2016 г. 
V.2) Брой на получените оферти

8

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Криси 2007 ЕООД, ЕИК: 175270007, ул. Шопска комуна № 62, Република България 2234, с. Петърч, Тел.: 088 8346401, E-mail: gosho74@abv.bg

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 56562.6 BGN без ДДС
В Брой години 1
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 142 / Обособена позиция №:6 / Заглавие:Договор за изпълнение на обществена поръчка за Доставка на хранителни продукти за нуждите на болничната кухня на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД по седем обособени позиции, както следва: І. Мляко и млечни продукти; ІІ. Хляб, хлебни и тестени изделия; ІІІ. Месо, птици, риба и яйца; ІV. Плодове, зеленчуци и варива;V.Консерви, конфитюр и лютеница;VІ.Захар, олио и други хранителни продукти,VII.Сушени плодове
V.1) Дата на сключване договора
06.06.2016 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
16.05.2016 г. 
V.2) Брой на получените оферти

6

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Епасто ООД, ЕИК: 121721225, ж.к. Дианабад, бл. 2, вх. 1, ап. 84, Република България 1172, София, Тел.: 02 9616040, E-mail: epasto@abv.bg, Факс: 02 4193115

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 7140.2 BGN без ДДС
В Брой години 1
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 150 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:Договор за изпълнение на обществена поръчка за Доставка на хранителни продукти за нуждите на болничната кухня на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД по седем обособени позиции, както следва: І. Мляко и млечни продукти; ІІ. Хляб, хлебни и тестени изделия; ІІІ. Месо, птици, риба и яйца; ІV. Плодове, зеленчуци и варива;V.Консерви, конфитюр и лютеница;VІ.Захар, олио и други хранителни продукти,VII.Сушени плодове
V.1) Дата на сключване договора
13.06.2016 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
16.05.2016 г. 
V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Заря - 2000 ЕАД, ЕИК:112517483, бул. България № 202, Република България 4490, Септември, Тел.: 03 5912239, E-mail: zaria2000ad@abv.bg, Факс: 03 5912239

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 44675 BGN без ДДС
В Брой години 1
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 156 / Обособена позиция №:5 / Заглавие:Договор за изп. на общ. поръчка за Доставка на хранителни продукти за нуждите на болничната кухня на МБАЛНП „Св. Наум” ЕАД по седем обособени позиции, както следва: І. Мляко и млечни продукти; ІІ. Хляб, хлебни и тестени изделия; ІІІ. Месо, птици, риба и яйца; ІV. Плодове, зеленчуци и варива;V.Консерви, конфитюр и лютеница;VІ.Захар, олио и други хранителни продукти,VII.Сушени плодове-по ОП № 5 и 7
V.1) Дата на сключване договора
20.06.2016 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
16.05.2016 г. 
V.2) Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Мира Фууд ЕООД, ЕИК: 202604179, ул. Васил Левски № 174, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 969796, E-mail: mira_food@abv.bg, Факс: 032 944994

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 8343 BGN без ДДС
В Брой години 1
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 149 / Обособена позиция №:3 / Заглавие:Договор за изпълнение на обществена поръчка за Доставка на хранителни продукти за нуждите на болничната кухня на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД по седем обособени позиции, както следва: І. Мляко и млечни продукти; ІІ. Хляб, хлебни и тестени изделия; ІІІ. Месо, птици, риба и яйца; ІV. Плодове, зеленчуци и варива;V.Консерви, конфитюр и лютеница;VІ.Захар, олио и други хранителни продукти,VII.Сушени плодове
V.1) Дата на сключване договора
09.06.2016 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
16.05.2016 г. 
V.2) Брой на получените оферти

7

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Метро Кеш Енд Кери България ЕООД, ЕИК: 121644736, бул. Цариградско шосе 7-11 км, Република България 1784, София, Тел.: 02 9762479, E-mail: ludmila.petkova@metro.bg, Факс: 02 9762738

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 26996 BGN без ДДС
В Брой години 1
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

ДА

Стойност или дял от договора, който ще се изпълнява от подизпълнителя:
Дял 3%
Кратко описание
транспортна дейност

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

29.06.2016 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

Метро Кеш Енд Кери България ЕООД, Фууд Деливъри Експрес ЕООД, Мира Фууд ЕООД, Епасто ООД, Заря – 2000 ЕАД, Млечна промишленост – Хасково ЕООД, ЕТ Македония – Иван Даньовски, Бети – М ЕООД, Криси 2007 ЕООД и КООП – търговия и туризъм АД


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор