Версия за печат

01045-2016-0001

BG-Габрово: 27 - Други услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Областна администрация на област Габрово, пл. Възраждане № 5, За: Николай Петров - директор на дирекция АПОФУС, България 5300, Габрово, Тел.: 066 800200, E-mail: governor@gb.government.bg, Факс: 066 800201

Място/места за контакт: Областна администрация - Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gb.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.gb.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=1264%3A2016-002&catid=1%3Aoblast-gabrowo&Itemid=147.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Друг: Провеждане на централната политика по местаДруго (моля пояснете): Провеждане на централната политика по места

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Предоставяне на достъп до електроразпределителната мрежа и осигуряване на пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти на възложителя, намиращи се на територията на област с административен център Габрово“.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 27
Публикуване на информацията: ДА
Място на изпълнение: обекти-държавна собственост на територията на област с административен център - Габрово
Код NUTS: BG322
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

1.Предоставяне от страна на лицензирано електроразпределително предприятие на достъп до електроразпределителната мрежа за обекти - държавна собственост, намиращи се на територията на област Габрово и управлявани от областен управител - Габрово. 2.Осигуряване от страна на лицензирано електроразпределително предприятие на пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа до обекти - държавна собственост, намиращи се на територията на област Габрово и управлявани от областен управител - Габрово.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

65300000, 65310000

Описание:

Услуги, свързани с пренос и разпределение на електрическа енергия
Разпределение на електрическа енергия

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
0 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

2016-002

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

НЕ


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 23 / Обособена позиция №: / Заглавие:Договор за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на "Енерго-про Мрежи" АД при общи условия
V.1) Дата на сключване договора
31.05.2016 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
31.05.2016 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД ЕИК 104518621, Варна Тауърс-Е, бул. Владислав Варненчик № 258, България 9009, Варна, Тел.: 0700 16161

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 24 / Обособена позиция №: / Заглавие:Договор за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на "Енерго-про Мрежи" АД при общи условия
V.1) Дата на сключване договора
31.05.2016 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
31.05.2016 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД 104518621, район Младост, Варна Тауърс-Е, бул. Владислав Варненчик № 258, България 9008, Варна, Тел.: 0700 16161

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 25 / Обособена позиция №: / Заглавие:Договор за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на "Енерго-Про Мрежи" АД при общи условия
V.1) Дата на сключване договора
31.05.2016 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
31.05.2016 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ЕНЕРГО ПРО МРЕЖИ АД ЕИК 104518621, район Младост, Варна Тауърс-Е, бул. Владислав Варненчик № 258, България 9009, Варна, Тел.: 0700 16161

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 26 / Обособена позиция №: / Заглавие:Договор за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на "Енерго-про Мрежи" АД при общи условия
V.1) Дата на сключване договора
31.05.2016 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
31.05.2016 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ЕНЕРГО ПРО МРЕЖИ АД, ЕИК 104518621, район Младост, Варна Тауърс-Е, бул. Владислав Варненчик № 258, България 9009, Варна, Тел.: 0700 16161

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

23.06.2016 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

- свързани със защитата на изключителни права.

Съгласно действащото законодателство в областта на енергетиката, електроразпределителна мрежа, през която се извършва пренос и разпределение на електрическа енергия, се експлоатира и управлява от електроразпределителни предприятия при наличие на валидна лицензия за осъществяване на тези дейности, издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране. Разпоредбата на чл. 43, ал. 2, т. 1 от Закона за енергетиката гласи, че за една обособена територия на страната се издава само една лицензия за разпределение на електрическа енергия, като цените за достъп и/или за пренос през електроразпределителните мрежи подлежат на регулиране от КЕВР - 30, ал. 1, т. 13 от ЗЕ. Обектите на възложителя се намират в област с административен център - Габрово. Видно от Регистъра за издадените лицензии за дейностите в енергетиката, поддържан от КЕВР и достъпен чрез интернет страницата на Комисията, "Енерго-Про Мрежи" АД - Варна (с предишно наименование „Е.ОН България Мрежи” АД), вписано в ТР при АВ с ЕИК 104518621, притежава Лицензия за разпределение на електрическа енергия № Л-138-07 от 13.08.2004 г., издадена от ДКЕВР /сега КЕВР/, в чийто териториален обхват попада област Габрово. По силата на издаден административен акт и по смисъла на § 1, т. 26 от Допълнителните разпоредби на ЗОП "Енерго-Про Мрежи" АД - Варна притежава изключителни права за осъществяване на дейности, за които се обявява обществената поръчка, поради което възлагането й на друго лице би довело до нарушаване изключителните права на титуляра на лицензията. Изложеното обосновава избора на възложителя за възлагане на обществена поръчка с посочения предмет чрез провеждане на процедура на договаряне без обявление на основание чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП.