Версия за печат

01259-2016-0002

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер РКП16-РД93-9 от дата 22.06.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 0006963270579

BG411, Район Красна поляна, улица Освобождение, За: Любомир Борисов, България 1330, София, Тел.: 02 9217218, E-mail: Lhbor@abv.bg, Факс: 02 8284883

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.krasnapoliana.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.krasnapoliana.com.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Реконструкция и саниране на 40 ОДЗ „Жар птица”, район Красна поляна-Столична община.

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Извършване на строително-монтажни дейности по реконструкция и саниране на 40 ОДЗ „Жар птица”, район Красна поляна-Столична община.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Въпреки, че настоящата обществена поръчка може да бъде разделена на обособени позиции, дейностите които следва да се извършат в настоящатo публично състезание са систематично свързани, поради което с оглед правилното и последователно изпълнение на дейностите предмет на поръчката, не се разделя на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1250000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Провеждането на предвидената в ЗОП процедура "публично състезание" гарантира в най-голяма степен публичност и прозрачност на възлагане изпълнението на поръчката.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

На осн. чл.196, вр. чл.197, ал.1, от ЗОП , решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок, считано от изтичане на срока по чл.100, от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

22.06.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Иван Вълчев Чакъров

VIII.2) Длъжност

Кмет на район "Красна поляна"-СО.