Версия за печат

00826-2015-0003

BG-София:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия Свети Наум ЕАД, ул. Доктор Любен Русев № 1, За: Боряна Колевска, Република България 1113, София, Тел.: 02 9702283, E-mail: svnaum.obshtestveni_porachki@abv.bg, Факс: 02 8709309

Място/места за контакт: Боряна Колевска

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.svnaum.com/bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

ЗдравеопазванеРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Доставки
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: Д-30 от 12.02.2015 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00826-2015-0003
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Предмета на поръчката е "Доставка на хранителни продукти за нуждите на болничната кухня на МБАЛНП Св.Наум ЕАД, гр. София по шест обособени позиции, както следва: І. Мляко и млечни продукти, ІІ. Хляб, хлебни и тестени изделия, ІІІ. Месо, птици, риба и яйца, ІV. Плодове, зеленчуци и варива; V. Консерви, конфитюр и лютеница, VІ. Захар, олио и други хранителни продукти".


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 131 от 28.05.2015 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

БЕТИ-М ЕООД, ЕИК:121115423, бул. Професор Цветан Лазаров № 13, Република България 1574, София, Тел.: 02 9731183, E-mail: beti_m90@abv.bg, Факс: 02 9731183

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на хранителни продукти за нуждите на болничната кухня на възложителя по обособени позиции № 3 - Месо, птици, риба и яйца и 4 - Плодове, зеленчуци и варива

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност посочена в договора
50256.3 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

01.06.2016 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
49130.56 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

21.06.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Акад. проф. д-р Иван Господинов Миланов, д.м.н
Длъжност: Изпълнителен директор