Версия за печат

00276-2016-0005

BG-София: Наем

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Български пощи ЕАД, ул. Стефан Младенов № 1, За: А. Веселинова, Република България 1700, София, Тел.: 02 9493233, E-mail: a.veselinova@bgpost.bg, Факс: 02 9625329

Място/места за контакт: дирекция Правна дейност

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bgpost.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bgpost.bg/?cid=277.

I.2) Основна дейност или дейности на възложителя

Пощенски услуги

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка чрез наемане на мултифункционални устройства за нуждите на ОПС на Български пощи ЕАД

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Наем 
Място на изпълнение: България
Код NUTS: BG
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Доставка чрез наемане на мултифункционални устройства за нуждите на ОПС на Български пощи ЕАД

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30100000

Описание:

Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
750000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 716641 от 29.02.2016 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

V.1) Сключване и стойност на договора
ДОГОВОР № 119 / Обособена позиция №: / Заглавие:Доставка чрез наемане на мултифункционални устройства за нуждите на ОПС на Български пощи ЕАД
V.1.1) Дата на сключване договора
03.06.2016 г. 
V.1.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
26.02.2016 г. 
V.1.2) Брой на получените оферти

3

V.1.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Мениджмънт Бизнес Машин ООД, ЕИК 000708921, бул. Витоша 314б, вх. Б, ет. 5, Република България 1463, София, Тел.: 0700 10901, E-mail: service@mbm-bg.com, Факс: 02 955944

V.1.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 750000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 750000 BGN без ДДС
В Брой месеци 36
V.1.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

V.1.6) Стойност на доставките, осъществени при благоприятни условия

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

14.06.2016 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1.Контракс АД 2.Стемо ООД 3. МБМ ООД


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП