Версия за печат

00369-2016-0007

BG-Луковит: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Луковит, ул. Възраждане № 73, За: гл. експерт ППОП А.Цветанова, Република България 5770, Луковит, Тел.: 0697 52464, E-mail: Lukovit@lukovit.bg, Факс: 0697 52014

Място/места за контакт: Община Луковит

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.Lukovit.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.lukovit.bg/vsichki-obshtestveni-porachki/160-.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Осъществяване на авторски надзор на обект: „Реконструкция водоснабдяване на с. Дерманци, Община Луковит“, Тласкателен водопровод от ПС „Царичин” до напорни резервоари- етап 5

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 12
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: Община Луковит, с. Дерманци
Код NUTS: BG315
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Осъществяването на авторски надзор на обекта съгласно изискванията на чл.162 от ЗУТ с цел осигуряване на успешно изпълнение на проекта и подписване на актове и протоколи от Проектанта за изпълнение на етапи от строителството съгласно изискванията на Наредба № 3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2003г., изм. ДВ. бр.37 от 4 Май 2004г., изм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2006г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 11 Декември 2012г.) и Наредба № 2/31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (Обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2003г., изм. ДВ. бр.49 от 14 Юни 2005г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 11 Декември 2012г.) и съгласуване на екзекутивите – изготвени от строителя.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71240000, 71248000, 71247000

Описание:

Архитектурни и инженерни услуги по изготвяне на планове и чертежи
Контрол на проекта и документация
Контрол на строителните работи

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
6000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

2016-51

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

НЕ


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 42 / Обособена позиция №: / Заглавие:„Осъществяване на авторски надзор на обект: „Реконструкция водоснабдяване на с. Дерманци, Община Луковит“, Тласкателен водопровод от ПС „Царичин” до напорни резервоари- етап 5
V.1) Дата на сключване договора
06.06.2016 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
20.04.2016 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ИЗВОР-ВЕК ЕООД, ЕИК 110561680., ул. Търговска № 44, ет.5, офис 7, Република България 5500, Ловеч, Тел.: 068 626263, E-mail: izvor.vek@gmail.com

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 6000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 6000 BGN без ДДС
В Брой месеци 4
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.2) Допълнителна информация

Този договор се подписва в изпълнение на Споразумение № РД-02-30-39/16.03.2016 г. между Община Луковит и МРРБ.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120, ал.5 от ЗОП

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Луковит, ул. Възраждане № 73, Република България 5770, Луковит, Тел.: 0697 52464, E-mail: Lukovit@lukovit.bg, Факс: 0697 52014

Интернет адрес/и:

URL: www.ukovit.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

10.06.2016 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

"ИЗВОР-ВЕК" ЕООД, гр. Ловеч, ЕИК 110561680.


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

- свързани със защитата на изключителни права.

На основание чл. 162, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) при изпълнение на строително-монтажните работи на обекти:„Реконструкция водоснабдяване на с. Дерманци, Община Луковит“, Тласкателен водопровод от ПС „Царичин” до напорни резервоари- етап 5", е задължително упражняване на авторски надзор. Предвид на разпоредбата на чл. 162, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ авторският надзор се упражнява от проектанта. Съществуващите технически инвестиционни проекти са изработени от "ИЗВОР-ВЕК" ЕООД, гр.Ловеч по силата на Договор № 105/ 11.09.2012 год. сключен с Кмета на Община Луковит, по реда на чл.2, ал.2, т.2 от НВМОП. Поради това възлагането на настоящата поръчка на други лица, различни от "ИЗВОР-ВЕК" ЕООД, гр. Ловеч, би довело до нарушаване на авторското право на проектанта, което налага възлагането на обществената поръчка чрез договаряне с покана по реда на чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Съгласно разпоредбата на чл.3, ал.1, т. 8, във връзка с чл. 2 от Закона за авторското право и сродните му права, (ЗАПСП) проектите, картите, схемите, плановете и други, отнасящи се до териториалното устройство са обект на авторско право и това право възниква за автора му със създаването на съответния проект, план, карта или схема. Съгласно изискванията на чл.160, ал. 1 от ЗУТ „проектантът” - като "физическото или юридическо лице, включващо в състава си физически лица, притежаващи необходимата проектантска правоспособност" - на инвестиционния проект, по който се изпълнява строителството, е един от участниците в процеса на строителството. В изпълнение на разпоредбите на чл. 162, ал. 2 от ЗУТ "възложителят" на строителството е задължен да осигури авторски надзор по време на строителството, тъй като „авторският надзор е задължителен за всички строежи от първа до пета категория включително”, като за целта сключи "писмен договор за упражняване на авторски надзор по време на строителството", в който да се определят условията и редът за осъществяване на този надзор. Съгласно чл. 162, ал. 3 от ЗУТ - предписанията на проектанта, свързани с авторското му право, за точното спазване на изработения от него инвестиционен проект се вписват в заповедната книга и са задължителни за останалите участници в строителството.