Версия за печат

00267-2016-0061

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедураРешение номер 16РОП57 от дата 10.06.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

BG421, община Пловдив, пл. Стефан Стамболов №1, За: Тодор Тодоров - директор дирекция ОП, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656760, E-mail: otdel_op@abv.bg, Факс: 032 660571

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Проектиране на обект: "Аварийно-временно укрепване на останалите участъци от съществуващи фасади на сградата на ул. "Одрин" №8 в гр. Пловдив"

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

1. Проектиране по част СК за Аварийно-временно укрепване на останалите участъци от съществуващи фасади на сградата на ул. "Одрин" №8 в гр. Пловдив. 2. Изготвяне на оценка за съответствие на проектната разработка от КТК. 3. Изготвяне на проект част ПБЗ. 4. КСС за обекта.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Не е целесъобразно разделянето на обществената поръчка на обособени позиции в предвид нейния предмет.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 5000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Аварийно-временно укрепване на останалите участъци от съществуващи фасади на сградата на ул. "Одрин" №8 в гр. Пловдив" е необходимо, във връзка с наличието на обстоятелства, застрашаващи недвижима културна ценност от по нататъчно разрушаване или увреждане, както и създаването на непосредствена опастност за живота и здравето на преминаващите по улицата граждани и автомобили. В тази връзка е и разпореждането на окръжна прокуратура Пловдив, с изх. №3435/17.05.2016 г. за предприемане на незабавни мерки за необходимото аварийно-временно укрепване на сграда, находяща се на ул. "Одрин" №8, притежаваща статут на единична недвижима културна ценност. В предвид гореописаното не е възможно да бъдат спазени сроковете, включително съкратените за открита процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

10.06.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Димитър Стоянов Кацарски

VIII.2) Длъжност

заместник-кмет ОСУТСИ и възложител, съгласно заповед № 16 ОА1356/07.06.2016 г.