Версия за печат

00267-2016-0060

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедураРешение номер 16РОП56 от дата 07.06.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

BG421, Община Пловдив, пл.Стефан Стамболов №1, За: Аделина Хасова - главен експерт, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656752, E-mail: zop.pd@abv.bg, Факс: 032 660571

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

ИЗРАБОТВАНЕ, ДОСТАВКИ И МОНТАЖ НА МЕБЕЛИРОВКА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ И СТРУКТУРНИТЕ Й ЗВЕНА

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Дейностите, предмет на обществената поръчка включват изработване, доставка и монтаж на различни видове мебелировка, както следва: ›94 артикула модулни мебели и мека мебел (мебелировка за офиса, легла, гардероби, дивани и др.) ›11 артикула столове (офис столове, посетителски, трапезни); Прогнозните количества за всеки отделен артикул са представени в образеца на ценово предложение – Приложение №2 към документацията за обществената поръчка. Доставките ще бъдат периодични, след предварителни заявки от страна на възложителя като същите ще се извършват до адрес на територията на община Пловдив, допълнително указван от страна на възложителя при подаване на конкретната заявка.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предмета на проъчката попада в една група доставки съгласно Общия терминологичен речник (CPV) и не включва разнородни дейности, поради което не е целесъобразно същата да бъде разделяна на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 145833.33 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка се прилага на основание чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП, чрез провеждане на публично състезание. Условията по чл. 12 от ЗОП не се прилагат, тъй като към момента на откриване на настоящата процедура не е определен списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП и същевременно чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания е отменен.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

07.06.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

РОЗАЛИН ПЕТКОВ ПЕТКОВ

VIII.2) Длъжност

Зам.-кмет ОИЗЕУО в Община Пловдив, упълномощен със Заповед №16ОА1317/31.05.2016г. на кмета на Община Пловдив