Версия за печат

02709-2016-0078

BG-Плевен:

Решение за откриване на процедураРешение номер 79 от дата 31.05.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760054

BG314, ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЛЕВЕН ПРИ СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ВРАЦА, ул. Сан Стефано № 37, За: Живко Белев, България 5800, Плевен, Тел.: 064 840190, E-mail: dlpleven@abv.bg, Факс: 064 837592

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.dgs-pleven.szdp.bg.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Стопанисване и опазване на горски територии държавна собственост


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Поддръжка на компютърна техника за срок от 36 месеца за нуждите на ДГС Плевен

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

поддръжка на компютърната техника (компютърни конфигурации, периферни устройства и др.), периодична профилактика и текущ ремонт, доставка на резервни части, включително доставка на нови и зареждане на стари тонер касети за лазерните принтери, в администрацията на ТП ДГС Плевен за срок от 36

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Еднотипна услуга, която не е целесъобразно да се разделя на обособени позиции

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 15000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Планираната процедура е в съответствие с приетия и утвърден План – график на обществените поръчки при СЗДП Враца за 2016г., като вида процедура е съобразен с новите прагове разписани в чл.20 от ЗОП, влизащи в сила от 15.04.2016г.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно част 7, глава 27, чл. 197 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

31.05.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Яни Йотов Петков

VIII.2) Длъжност

Директор на ТП ДГС Плевен