Версия за печат

02709-2016-0077

BG-с.Чупрене:

Решение за откриване на процедураРешение номер 113 от дата 31.05.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760226

BG311, СЗДП ТП Държавно горско стопанство Миджур, ул.Асен Балкански № 2, За: Сашка Кирилова Василева, България 3950, с.Чупрене, Тел.: 09327 2430, E-mail: ddsmidzhur@abv.bg, Факс: 09327 2420

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160530BkNR7115309.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: стопанисване и опазване на горски територии - държавна собственост


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Текущ ремонт на горски пътища за нуждите на ДГС Миджур

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Текущ ремонт на горски пътища на територията на ДГС Миджур

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

ниска стойност на поръчката и еднотипна работа,предмета е текущ ремонт на съществуващи горски пътища,което е предпоставка за изпълнението на поръчката от 1 изпълнител и не е целесъобразно разделянето й на обособени позиции

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 10000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

съгласно част шеста, Глава двадесет и седма, чл.197 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

31.05.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж.Цветан Георгиев Михайлов

VIII.2) Длъжност

Директор