00808-2016-0001

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: A-418 от 27.05.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, бул. Д-р Г. М. Димитров №52А, За: Теодор Хиков, Република България 1797, София, Тел.: 0877 136261, E-mail: Teodor.Hikov@damtn.government.bg, Факс: 02 9861707

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.damtn.government.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.damtn.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=8&lang=bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

ДОСТАВКА НА АВТОМОБИЛНО ГОРИВО ЗА АВТОМОБИЛИТЕ НА ДАМТН, ДОСТАВЯНО ЧРЕЗ КАРТИ ЗА БЕЗНАЛИЧНО ПЛАЩАНЕ

II.3) Кратко описание на поръчката

Поръчката включва доставка на: безоловен бензин А-95; гориво за дизелови двигатели; газ пропан-бутан;

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

09134200, 09132100, 09122000

Описание:

Дизелово гориво
Безоловен бензин
Пропан и бутан

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: А-239 от 10.03.2016 г. 
Година и номер на документа:
 - 
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 808-2016-1
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

718686

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

10.03.2016 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

Възложителят не е посочил предлаганата от участника търговска отстъпка на всеки един от видовете горива процент от каква стойност ще бъде.Липсата на това изискване води до невъзможност да бъде приложен критерия " най-ниска цена".

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, Факс: 02 9807315

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

27.05.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Стефан Иванов Цанков
Длъжност: Председател