Версия за печат

00579-2016-0001

BG-с.Струмяни:

Решение за откриване на процедураРешение номер 08 04-607 от дата 26.05.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000024713

BG413, Община Струмяни, с.Струмяни, пл. 7- ми Април 1, За: Василка Панкова, България 2825, с.Струмяни, Тел.: 07434 3022, E-mail: strumyani_oba@yahoo.com, Факс: 07434 3105

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.strumyani.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://strumyani.org/subsection-43-profil_na_kupuvachazo.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на хранителни продукти и перилни и миещи препарати за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Струмяни”, разделена на следните обособени позиции: 1: Мляко и млечни продукти; 2: Месо и местни изделия: 3: Плодове и зеленчуци; 4: Консерви; 5: Разни хранителни продукти – захарни и тестени изделия, подправки, варива, замразени продукти и др; 6: Хляб и хлебни изделия; 7: Перилни и миещи препарати и консумативи.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Доставка на хранителни продукти и перилни и миещи препарати за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Струмяни”, разделена на следните обособени позиции: 1. Мляко и млечни продукти; 2. Месо и месни изделия; 3. Плодове и зеленчуци, ще се зареждат след подадена заявка от съответното заведение в срок от 24 часа. Продуктите по позиции; 4. Консерви; 5. Разни хранителни продукти – захарни и тестени изделия, подправки, варива, замразени продукти ще се зареждат един път месечно, 6. Хляб и хлебни изделия, ще се зареждат ежедневно до 07:00 часа на следващия работен ден, следващ деня на подаване на заявката. 7. Перилни и миещи препарати и консумативи, ще се доставят в срок до 48 часа, считано от датата на заявката.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 221900 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

06.06.2016г. от датата на публикуване на решението за откриване на процедурата.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

26.05.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Емил Димитров Илиев

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Струмяни