Версия за печат

02711-2016-0020

BG-Добрич: 27 - Други услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Държавно горско стопанство-Добрич ТП на СИДП ДП гр.Шумен, ул.Марин Дринов 5, За: инж.Ренета Назърова, Република България 9300, Добрич, Тел.: 058 600678, E-mail: dgs.dobritch@dpshumen.bg, Факс: 058 600658

Място/места за контакт: инж.Цанко Николов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://dgsdobritch.dpshumen.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://dgsdobritch.dpshumen.bg/%D1%82%D0%BF-2016-%E2%84%96-6-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Друг: горско стопанствоДруго (моля пояснете): горско стопанство

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Ремонт и текущо техническо обслужване на МПС с части и консумативи на изпълнителя

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 27
Публикуване на информацията: ДА
Място на изпълнение: гр.Добрич
Код NUTS: BG332
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши Ремонт и текущо техническо обслужване на МПС на възложителя с части, материали и консумативи на изпълнителя, наричани по-долу общо ”УСЛУГАТА”, подробно описана в техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор. ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 2.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер общо до 26 500 лв. без ДДС, от които прогнозно около 12 000 лв. за ремонт (труд) за прогнозно количество около 600 часа по 60 мин., прогнозно около 12 000 лв. за резервни части, и прогнозно около 2 500 лв. за консумативи - до 400 л. експлоатационни течности. (без ДДС), при единични цени от 14,50 лв. за един час (60 мин) сервизно технологично време лева без ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

50100000, 34300000, 24951100

Описание:

Услуги по техническо обслужване и ремонт на превозни средства и свързаното с тях оборудване
Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства
Смазочни вещества

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
0 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 710574 от 28.01.2016 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № ОП-6 / Обособена позиция №: / Заглавие:Договор за ремонт и текущо техническо обслужване на МПС на възложителя с части, материали и консумативи на изпълнителя
V.1) Дата на сключване договора
12.04.2016 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
25.03.2016 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ДИМАГ АУТО ЕООД с ЕИК 124651426 Добрич 9300,, тел. , 0896692685, ж.к. ДРУЖБА №63, вх. А, ет. 2, ап. 4, Република България 9300, Добрич, Тел.: 058 604226

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 26500 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

11.05.2016 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

ДИМАГ АУТО ЕООД с ЕИК 124651426, седалище и адрес на управление Добрич 9300, ж.к. ДРУЖБА №63, вх. А, ет. 2, ап. 4, тел. 058 604-226, 0896692685, представлявано от ГЕОРГИ СТОЯНОВ ИВАНОВ, с вх.номер на офертата 637/07.03.2016г-15,55 ИВ КАР СПОРТ ООД с ЕИК 124055771, седалище и адрес на управление гр. Добрич 9300, бул. 25-ТИ СЕПТЕМВРИ 4, тел/факс 058 603556, ivanovservis@yahoo.com, представлявано от ИВАН КОЛЕВ ИВАНОВ, с вх.номер на офертата 653/09.03.2016-13,40ч.


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор