Версия за печат

00113-2016-0002

BG-Кюстендил: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

МБАЛ Д-р Никола Василиев, пл. 17-ти Януари № 1, За: Бойко Георгиев, България 2500, Кюстендил, Тел.: 078 550253, E-mail: mbal_kn@abv.bg, Факс: 078 550231

Място/места за контакт: Счетоводство

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mbalkn.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.mbalkn.com/index.php/profil-na-kupuvacha.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ РЕНТГЕНОВИ ТРЪБИ ЗА КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ С КОМБИНИРАНО ВОДНО-МАСЛЕНО ОХЛАЖДАНЕ ТИП SOMATOM SPIRIT POWER PACKAGE

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: Базата на МБАЛ д-р Н. Василиев АД гр. Кюстендил
Код NUTS: BG415
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

ПРОДАВАЧЪТ прехвърля на КУПУВАЧА правото на собственост върху нова рентгенова тръба Dura 352-MV, каталожен № 05534990 за компютърен томограф Somatom Spirit Power

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
252300 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 715663 от 24.02.2016 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 1 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Периодични доставки на нови висококачествени рентгенови тръби за компютърен томограф с комбинирано водно-маслено охлаждане тип Somatom Spirit Power Package
V.1) Дата на сключване договора
10.05.2016 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
11.04.2016 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Сименс Хелткеър ЕООД ЕИК 203474500, ул. Кукуш № 2, Република България 1309, София, Тел.: 02 8115394

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 252300 BGN без ДДС
В Брой месеци 60
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

11.05.2016 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

Сименс Хелткеър ЕООД гр. София


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор