Версия за печат

00532-2016-0006

BG-Ардино: Изграждане

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Ардино, ул. Бели брези №31, За: Гьокчен Емин, Република България 6750, Ардино, Тел.: 03651 4238

Място/места за контакт: гл. юрисконсулт
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: Аварийно възстановяване на подпорна стена - долен скат от път в с. Китница - Горна махала”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изграждане 
Място на изпълнение: общ. Ардино
Код NUTS: BG425
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВО

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45220000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
59103 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: срок за изпълнение; тежест: 10
Показател: техническо предложение; тежест: 40
Показател: ценове предложение; тежест: 50
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 717549 от 01.03.2016 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 1 / Обособена позиция №: / Заглавие:ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВО
V.1) Дата на сключване договора
11.05.2016 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
11.04.2016 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„НАР” ООД, ЕИК: 108681434, ул. „Маказа” №55, Република България 6800, Момчилград, Тел.: 03631 2052

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 59103 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Проект: "Аварийно възстановяване на подпорна стена - долен скат от път в с. Китница - Горна махала" финансиран от Фонд "Солидарност" на Европейския съюз, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2015BG16SPO001 "Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд "Солидарност" по Заявление 2015BG16SPO001 за щетите от природните бедствия в периода 30 януари - 04 февруари 2015 г.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

11.05.2016 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

„НАР” ООД „ПСФ МОСТИНЖЕНЕРИНГ” АД


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор