Версия за печат

00038-2015-0007

BG-Габрово:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Габрово, пл. Възраждане № 3, За: Н. Димитров, България 5300, Габрово, Тел.: 066 818382, E-mail: n.dimitrov@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Място/места за контакт: Община Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.gabrovo.bg/124-.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Услуги
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 13 от 12.02.2015 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00038-2015-0007
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Поръчка обхваща всички необходими дейности по осъществяването на изработка и доставка на рекламно-информационни материали и сувенири, свързани с осигуряване на информираност, публичност и визуализация, които имат за цел да подпомогнат Възложителя. Предметът на обществената поръчка е включен в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания. Обществената поръчка и по двете обособени позиции е запазена за участие само на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16г от ЗОП.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 306-ПВО-15 от 28.04.2015 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

ТЪРГ.БГ“ ООД; ЕИК 200083425, ж.к. ‘‘ИЗТОК‘‘ бл. 217, ВХ. А, ЕТ. 3, АП. 8, № 4, Република България 1000, гр. София, Тел.: 0889 531410

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни срещу възнаграждение изработка и доставка на печатни материали и сувенири, съгласно Техническото задание на Възложителя и Техническото предложение и ценова оферта на Изпълнителя.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност посочена в договора
34382.31 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

04.05.2016 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
14893.68 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

09.05.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Таня Венкова Христова
Длъжност: Кмет на Община Габрово